Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.
KËSHILLI KOMBËTAR PËR SHOQËRINË CIVILE


NJOFTIM

AMSHC shpall listën emërore me anëtarët e zgjedhur nga organizatat e shoqërisë civile
për Këshillin Kombëtar të Shoqërisë Civile (KKSHC)

Tiranë, 13 qershor 2016


Duke falenderuar të gjithë përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile për pjesëmarrjen e gjerë në procesin e votimit online për kandidatët e përfaqësuesve të Shoqërisë Civile për Këshillin Kombëtar të Shoqërisë Civile (KKSHC), ju njoftojmë se procesi i verifikimit të votave ka përfunduar.

Për detaje rreth rezultateve përfundimtare të procesit të votimit:
  1. Tabela përmbledhëse e Votimit Online për anëtarët e KKSHC me rezultatet përfundimtare
  2. Lista emërore e anëtarëve të zgjedhur nga shoqëria civile për KKSHC


Gjithashtu Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) dëshiron të falenderojë përfaqësuesit e Delegacionit të BE-së, Ambasadës Amerikane, OSBE-së si dhe Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, për kontributin dhe pjesemarrjen aktive në këtë proces të parë zgjedhor për KKSHC-në.

I urojmë punë të mbarë dhe të frytshme të gjithë anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile.

***

ANNOUNCEMENT

ASCS announces the list of the elected members by the civil society organizations
for National Council of Civil Society (NCCS)

Tirana, 13 June 2016


We would like to thank all the representatives of civil society organizations participation in the online voting process for the candidates of Civil Society representatives of the National Council of Civil Society (NCCS) and inform you that the verification process of the votes has terminated.

For more details about the final results of the voting process:
  1. Summarized table of Online Voting for members of NCCS with the final results
  2. List of the members elected to NCCS


The Agency for the Support of Civil Society (ASCS) wishes to thank the representatives of the EU Delegation, the US Embassy, OSCE and Ministry of Social Welfare and Youth, for the contribution and the active participation in this first electoral process for NCCS.

We wish successful and fruitful achievements to the members of the National Council of Civil Society.
Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së