Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civileBibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)


FTESË PËR KONSULTIME
Mbi Draftin e UDHËRRËFYESIT të Rishikuar

Në zbatim të rekomandimeve afatshkurtra të Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2018, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC) ka ndërmarrë rishikimin e dokumentit të Udhërrëfyesit për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërinë civile (miratuar me VKM nr.459, datë 27.5.2015).

Për këtë qëllim, AMShC organizon katër takime konsultative në disa qytete, ku ftohen të marrin pjesë përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, sipas kalendarit të mëposhtëm:

 • TAKIM KONSULTATIV NË VLORË
  Datë: 10 korrik 2018
 • TAKIM KONSULTATIV NË KORÇË
  Datë: 12 korrik 2018

 • TAKIM KONSULTATIV NË SHKODËR
  • Datë: 17 korrik 2018
   Ora: 11:00 – 12:00
   Vendi: Hotel Rozafa
   Adresa: Rruga Teuta, Shkodër 4000

   Konfirmoni pjesëmarrjen:

 • TAKIM KONSULTATIV NË TIRANË
  • Datë: 20 korrik 2018
   Ora: 11:00 – 12:00
   Vendi: Hotel Mondial, Salla “Eureka”
   Adresa: Rruga Muhamet Gjollesha, Tiranë 1023

   Konfirmoni pjesëmarrjen:

Gjithashtu, Kryeministria dhe Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, ju fton të jepni kontributin tuaj mbi dokumentin e rishikuar të Udhërrëfyesit edhe përmes një procesi konsultimi publik online të hapur nga data 21 qershor 2018 deri më 20 korrik 2018.

Në rrugë elektronike ju mund të jepni kontributin tuaj duke dërguar e-mail në adresën tonë info@amshc.gov.al ose duke vizituar online Regjistrin Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet Publike në linkun: http://www.konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/73


DEKLARATË
mbi Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm
në kuadër të Axhendës 2030 të Kombeve të Bashkuara


Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDGs), të cilat hynë në fuqi në janar 2016, janë një grup i ri universal i synimeve ekonomike, sociale dhe mjedisore që shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara pritet të arrijnë deri në vitin 2030.

SDG-të edhe pse nuk janë të detyrueshme, ato përfaqësojnë një angazhim politik mbi zhvillimin nga të gjitha vendet anëtare të OKB-së. Këto qëllime universale pritet të krijojnë një pikë referimi që siguron balancimin e zhvillimit ekonomik dhe qëllimeve globale mjedisore me objektivat e reduktimit të varfërisë.

Shqipëria i është bashkuar Partneritetit Global, i projektuar për të dhënë një kontribut në arritjen e Agjendës 2030 dhe mbetet plotësisht e angazhuar për zbatimin e saj dhe në kontekstin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim dhe në procesin e Integrimit Evropian.

...

Shkarko Deklaratën të plotë:


NJOFTIM MBI NISJEN E KONSULTIMIT ON-LINE
për Draftin e UDHËRRËFYESIT
për politikën e qeverisë drejt një mjedisi më mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile 2018-2022


Të nderuar përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile,

Në kuadër të angazhimit të qeverisë për krijimin e një mjedisi mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile dhe forcimin e bashkëpunimit dhe partneritetit shtet - shoqëri civile, Kryeministria dhe Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile ka ndërmarrë rishikimin e dokumentit të udhërrëfyesit për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërinë civile (miratuar me VKM nr.459, datë 27.5.2015)1.

Udhërrëfyesi është një dokument politik i qeverisë shqiptare, në funksion të një qeverisje të mirë, transparente dhe gjithëpërfshirëse. Dokumenti reflekton parimet e parashikuara në Udhëzimet mbi mbështetjen e BE-së për shoqërinë civile në vendet e zgjerimit, 2014-20202.

Dokumenti i Udhërrëfyesit për Hartimin e Politikës dhe Masave për një Mjedis Mundësues për Shoqërinë Civile, reflekton përpjekjet dhe angazhimin e Qeverisë për krijimin dhe ruajtjen e një mjedisi që lejon shoqërinë civile të realizojë misionin e saj si dhe krijimin e hapësirës së bashkëpunimit me shoqërinë civile.

Ky udhërrëfyes, paraqet një platformë pune për të stimuluar dhe forcuar bashkëpunimin shtet – shoqëri civile si dhe krijimin e mjedisit të favorshëm për OSHC-të si dhe përfshirjen e tyre në proceset e reformave dhe integrimit.

Rishikimi i këtij dokumenti strategjik, bëhet me synimin për të reflektuar zhvillimet e ndodhura që prej miratimit të tij si dhe për të pasqyruar kërkesat dhe nevojat që paraqet angazhimi i të gjitha palëve të shoqërisë në kuadër të sfidave të procesit të anëtarësimit në BE.

Dokumenti është rishikuar në bashkëpunim me asistencën teknike të Bashkimit Evropian si edhe me kontributin e shoqërisë civile nëpërmjet një procesi konsultimi online si dhe organizimit të takimeve në terren të zhvilluara nga AMSHC në bashkëpunim me projektin e asistencës teknike të BE-së.

Dokumenti i Udhërrëfyesit përcakton:
 • 9 fushat prioritare të veprimit dhe masat konkrete që Qeveria do të ndërmarrë për krijimin dhe funksionimin e një dialogu të shëndetshëm dhe një mjedis më të favorshëm për zhvillimin e shoqërisë civile, për periudhën 2018 - 2022.
 • Një plan veprimi me aktivitete për realizimin e masave, afatet kohore dhe indikatorët për zbatimin, për periudhën 2018 - 2022.
 • Institucionet përgjegjëse dhe palët e përfshira në zbatim.


 • Nëpërmjet këtij njoftimi, Kryeministria dhe Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, ju fton të jepni kontributin tuaj mbi dokumentin e rishikuar të Udhërrëfyesit, përmes një procesi konsultimi publik online. Konsultimi online do të jetë i hapur nga data 21 qershor 2018 deri më 20 korrik 2018.

  Qëllimi i procesit të konsultimit është informimi mbi procesin dhe dokumentin si dhe mbledhja e kontributit, rekomandimeve, sugjerimeve nga qytetarët, publiku i gjerë, shoqëria civile, akademikët, biznesi, partnerët për zhvillim, etj. Kontributi dhe sugjerimet do të ndihmojnë në përmirësimin e mëtejshëm të këtij dokumenti si dhe zbatueshmërinë e masave të parashikuara në të.

  Në kuadër të procesit të konsultimit publik të draft UDHËRRËFYESI për politikën e qeverisë drejt një mjedisi më mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile - 2018-2022 dokumenti do të gjendet dhe në faqen zyrtare të Kryeministrisë dhe Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile.

  Ju mund të jepni kontributin tuaj duke dërguar e-mail në adresën tonë info@amshc.gov.al ose duke vizituar online Regjistrin Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet Publike në linkun: http://www.konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/73
  DRAFT UDHËRRËFYESI për politikën e qeverisë drejt
  një mjedisi më mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile 2018-2022
  [1] http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/94-2015.pdf
  [2] https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2016_eu_guideliness_support_civil_society_sq.pdf


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së