KKSHC-Logo-300x200

Shpallet Thirrja për Propozim të kandidatëve anëtarë të shoqërisë civile në KKShC

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), në rolin e Sekretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC), shpall thirrjen për propozim të kandidatëve anëtarë të shoqërisë civile në KKShC, për 4 (katër) vendet vakante të krijuara për shkak të përfundimit të mandateve 1-vjeçare, përkatësisht:

 • 1 (një) anëtar për fushën e veprimit “Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor
 • 3 (tre) anëtarë për fushën e veprimit “Përmirësimi i mirëqenies, shërbimeve sociale, mbrojtjes së shëndetit si dhe cilësisë së jetës

Në këtë fazë, ftohen të gjitha organizatat e shoqërisë civile të paraqesin propozimet e tyre për kandidatët duke plotësuar “FORMULARIN STANDARD TË APLIKIMIT” – Për propozimin e kandidatëve nga përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile në KKShC.

FORMULARI STANDARD I APLIKIMIT
mund të shkarkohet online:

Faza e procesit të Propozimit të Kandidatëve anëtarë të KKShC-së është e hapur nga data 22 prill 2019 deri më 20 maj 2019, ora 16:30, kohë në të cilën paraqiten kandidaturat dhe dokumentacionet mbështetëse si nga ana e organizatave propozuese të kandidatëve, ashtu edhe nga ana e të kandiduarve.

Fillimisht, organizatat propozuese të kandidatëve janë të lutura të dërgojnë me e-mail në adresën kkshc@amshc.gov.al si dhe dorazi ose me rrugë postare: 1) Formularin e plotësuar të kandidatit të propozuar; 2) Jetëshkrim të kandidatit ose një përshkrim të shkurtër të veprimtarisë së tij në shoqërinë civile, në adresën:

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC)
Rruga “Frosina Plaku”, Nr. 58, Kati II, Tiranë, Shqipëri

Dokumentet e tjera mbështetëse mund t’i dërgoni me e-mail në adresën kkshc@amshc.gov.al.

 

KRITERET DHE DOKUMENTACIONET MBËSHTETËSE:

 1. Kriteret që duhen përmbushur nga kandidatët për KKSHC:
 • Të ketë të paktën 3 (tre) vjet eksperiencë në rol drejtues në organizata të shoqërisë civile në fushën ku kandidon
 • Të mos ketë role koordinuese ose drejtuese në organizata politike ose parti politike
 1. Dokumentet mbështetëse që duhen dorëzuar nga organizatat që nominojnë kandidatët:
 • Formulari i Aplikimit, i publikuar nga AMShC
 • Jetëshkrim (CV – Curriculum Vitae) të kandidatit ose një përshkrim të shkurtër të veprimtarisë së tij në shoqërinë civile
 • Kopje e dokumentit të regjistrimit në Gjykatë
 • Konfirmim nga zyra e e tatimeve që organizata e ka statusin “aktiv”
 1. Dokumentet mbështetëse që duhen dorëzuar nga të nominuarit:
 • Jetëshkrim (CV – Curriculum Vitae)
 • Letër motivimi nga kandidati për të shpjeguar kontributin që mund të japë pranë KKSHC-së
 • Letër konfirmuese nga organizatat e shoqërisë civile, që provon se kandidati ka të paktën 3 (tre) vjet eksperiencë pune në profilin ku kandidon
 • Letër mbështetëse nga të paktën 5 (pesë) organizata të tjera të cilat rekomandojnë kandidatin

 

NOMINIMET DHE PROCEDURA E VOTIMIT:

 • Të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile të regjistruara dhe aktive, nominojnë kandidatët e tyre duke pasur parasysh se çdo subjekt mund të emërojë vetëm një kandidat për anëtar të KKSHC-së.
 • Aplikantëve ju lejohet një mundësi për të apeluar brenda 3 (tre) ditësh pas publikimit të listës së nominimeve të vlefshme, në rast se nominimet e tyre janë konsideruar të pavlefshme.
 • AMShC publikon në faqen e internetit Thirrje Publike për Votimin për kandidatët e vlefshëm. Subjektet votojnë për kandidatët nga lista e kanditatëve të përpiluar nga AMShC duke respektuar parimin që një organizatë mund të votojë vetëm një herë!
 • AMShC, vijon me tej me numërimin e votave (në një seancë të hapur dhe transaprente) dhe kandidatët me numrin më të madh të votave të vlefshme, shpallen automatikisht si anëtarë të KKSHC-së.

Për më shumë informacione vizitoni faqen www.amshc.gov.al/kkshc, ndërsa për pyetje ju lutemi na shkruani në adresën kkshc@amshc.gov.al.