Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.


NJOFTIM

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM)

Thirrja e dytë për propozime
Instrumente të Shoqërisë Civile kundër Korrupsionit – CIVILISC

“Rrjetëzim dhe shkëmbimi i njohurive ndërmjet OSHC-ve në fushën
e anti-korrupsionit dhe qeverisjes së mirë në nivel vendor”

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) publikon Thirrjen e Dytë për Propozime, në kuadër të projektit “CIVILISC-Instrumente të Shoqërisë Civile kundër Korrupsionit”, financuar nga Bashkimi Evropian (nën Instrumentin e Ndihmës për Shoqërinë Civile -Iniciativa Qytetare dhe Komponenti i Forcimit të Kapaciteteve 2015/370-476).


***

ANNOUNCEMENT

The Institute for Democracy and Mediation (IDM)

2nd Call for Proposals
Civil Society Against Corruption – CIVILISC

“Networking and know-how sharing between CSOs in the field of
anti-corruption and good governance at local level”

The Institute for Democracy and Mediation (IDM) launches the Second Call for Proposals, in the framework of the project “CIVILISC - Civil Society Instruments against Corruption” funded by the European Union (Under “Civil Society Facility--Civic Initiative and Capacity Building Component).Partnerët Shqipëri

Thirrje për Projekt Propozime

Projekti C.A.U.S.E.
“Use of Confiscated Property for Social Entrepreneurship”

Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim shpall Thirrjen për Projekt Propozime, në kuadër të skemës së granteve të projektit “C.A.U.S.E. – Përdorimi i Pronave të Konfiskuara për Sipërmarrje Sociale”.

Ky projekt zbatohet nga Partnerët Shqipëri, në partneritet me dy organizata italiane: Project Ahead dhe Comitato Don Peppe Diana dhe financohet nga Bashkimi Evropian, nëpërmjet Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri.

Objektivi i Thirrjes për Projekt Propozime është Ripërdorimi i Qëndrueshëm i pronave të konfiskuara nga krimi i organizuar, nëpërmjet krijimit të sipërmarrjeve sociale nga OJF-të.


***

Partners Albania

Call for Proposals

C.A.U.S.E. Project
“Use of Confiscated Property for Social Entrepreneurship”

Partners Albania launches Call for Proposals, in the framework of "C.A.U.S.E. Project – Use of Confiscated Property for Social Entrepreneurship”.

This project is implemented by Partners Albania, in partnership with two Italian organizations: Project Ahead and the Don Peppe Diana Committee, and is funded by the European Union, through the European Union Delegation to Albania.

The Call Objective for Project Proposals is the Sustainable Use of Confiscated Property by Organized Crime, through the creation of social enterprises by NGOs.
DEKLARATË PËR SHTYP

Tiranë, 31 gusht 2017


Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC) dënon ashpër aktin e vrasjes së gjyqtares Fildes Hafizi.

Ky lajm shokues, ka ngacmuar dhe prekur zemrat e të gjithë shoqërisë shqiptare duke ju kujtuar se raste të tilla dhune janë të papranueshme.

Një grua, nënë, gjyqtare, mike e mirë dhe e dashur, humb jetën barbarisht nga manifestimi i dhunës mizore.

AMShC mbështet fort sjelljen etike qytetare në tërësi e në veçanti, në raport me gruan e cila mbart në vetëvete përcjellje normash etike qytetare.

AMShC i shpreh ngushëllime të sinqerta familjarëve të viktimës duke inkurajuar gjykatën shqiptare të vërë para drejtësisë autorin e krimit.


***

PRESS RELEASE

Tirana, 31 August 2017


The Agency for the Support of Civil Society (ASCS) strongly condemns the murder act of Judge Fildes Hafizi.

This shocking news affected the hearts of the whole Albanian society reminding you that such cases of violence are unacceptable.

A woman, a mother, a judge, a good and beloved friend, dies barbarously from the manifestation of cruel violence.

ASCS strongly supports ethical civic behavior in general, in particular, in relation to a woman who cares for ethical citizen norms.

ASCS expresses sincere condolences to the victim's family members by encouraging the Albanian court to bring the crime author to justice.Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së