Ftesë për pjesëmarrje në takimin konsultativ:
"Ndajmë vizionin e përbashkët për bashkëpunim strategjik"
Lezhë, 5 nëntor 2014 dhe Shkodër, 6 nëntor 2014

Në vijim të takimeve konsultative me shoqërinë civile, me synim bashkëpunimin e frytshëm dhe të suksesshëm ndërmjet AMSHC-së dhe Shoqatës/Institucionit tuaj, Ju ftojmë të merrni pjesë në takimin: "Ndajmë vizionin e përbashkët për bashkëpunim strategjik", që do të zhvillohet në datat 5 dhe 6 nëntor 2014, përkatësisht në qytetin e Lezhës dhe Shkodrës.

Në kuadër të hartimit të Strategjisë Afatmesme dhe Afatgjatë në funksion të përmbushjes së misionit të saj, AMSHC-ja është duke mbledhur informacione dhe shkëmbyer opinione me aktorë dhe faktorë të ndryshëm që veprojnë në fushën e shoqërisë civile si OJF, nisma qytetare, institucione akademike, qëndra kërkimore, fondacione dhe partnerë.

Duke vlerësuar rëndësinë që kanë informacioni, ekspertiza dhe opinionet tuaja, AMSHC-ja ju fton të bëheni pjesë e procesit konsultativ që do të realizohet me shoqërinë civile, në takimin e organizuar për këtë qëllim.

Tetor 2014
Pas një proçesi që zgjat prej disa muajsh, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) është pranuar si anëtare me të drejta të plota e Rrjetit Evropian (VOLONTEUROPE). Ky rrjet ndërkombëtar punon për të promovuar vlerat e vullnetarizmit, të qytetarisë aktive dhe drejtësisë sociale, në nivel evropian dhe më gjerë.
Aktualisht ky rrjet ka në përbërjen e saj 51 organizata anëtare dhe bashkëpunon në ...

Tiranë, 10 tetor 2014
Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, Z. Andi Kananaj mori pjesë në Workshop-in e organizuar nga Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Barleti në bashkëpunim me "Institutin Adriapol – Smart and Creative Development", në kuadër të projektit "RiSi – Rini Sipërmarrëse", projekt ky i mbështetur me financimin e Angjencisë për Mbështetjen ë Shoqerisë Civile (AMSHC), me temë "Përshtatshmëria e Legjislacionit dhe ...

7, 8 dhe 9 tetor 2014
Me synim fillimin dhe zhvillimin e një bashkëpunimit të frytshëm dhe të susksesshëm midis AMSHC-së dhe Shoqërisë Civile; AMSHC-ja organizoi:
Takimet konsultative në datat 7, 8, 9 tetor 2014; respektivisht në Vlorë, Pogradec dhe Tiranë nën moton:
"Ndajmë vizionin e përbashkët për bashkëpunim strategjik"...
THIRRJE NR. 6 PËR PROJEKTE
(11 gusht - 10 shtator 2014)

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), në kuadrin e konkurimit të hapur dhe transparent sipas kritereve të përcaktuara në Ligjin Nr. 10093, datë 09.03.2009 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, në përputhje me statutin dhe misionin e saj: Asistencë Financiare për një zhvillim të qëndrueshëm të shoqërisë civile dhe krijimin e kushteve të favorshme për nisma qytetare në të mirë dhe interes të publikut; shpall këtë Thirrje për Shprehje Interesi për të gjitha OJF-të e interesuara për projekte.


OJF-të janë të lutura t’i sjellin projekt-propozimet dorazi pranë zyrave të AMSHC-së në adresën:
Rr Abdi Toptani Nr. 4, Kati 4, Tiranë.

Për ndryshimin e adresës së zyrave të AMSHC-së do t’ju njoftojmë në faqen zyrtare në internet: www.amshc.gov.al


Projekt-Propozimet duhet të na dërgohen gjithashtu edhe elektronikisht vetëm në formatin Word në adresën tonë e-mail: info@amshc.gov.al (Në variantin elektronik nuk është e nevojshme firma dhe vula e skanuar).


Pas vlerësimeve të projekt-propozimeve, do të bëhet shpallja e projekteve fituese dhe do të nisë lidhja e kontratave.


Lexo më shumë »

Kjo faqe hostohet nga Agjencia Kombëtare
e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)
Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së
Loading...