Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
THIRRJE NR. 14 PËR PROJEKTE
(19 prill – 20 maj 2021)

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), në kuadrin e konkurimit të hapur dhe transparent sipas kritereve të përcaktuara në Ligjin Nr. 10 093, datë 09.03.2009 "Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile", në përputhje me statutin dhe misionin e saj: Asistencë Financiare për një zhvillim të qëndrueshëm të shoqërisë civile dhe krijimin e kushteve të favorshme për nisma qytetare në të mirë dhe interes të publikut; shpall këtë Thirrje për Shprehje Interesi për të gjitha OJF-të e interesuara për projekte.

OJF-të janë të lutura t'i sjellin projekt-propozimet vetëm në rrugë postare pranë zyrave të AMShC-së në adresën:
Rruga "Frosina Plaku", Nr. 58, Godina e Observatorit, Kati II, Tiranë.

Projekt-Propozimet duhet të na dërgohen gjithashtu edhe elektronikisht vetëm në formatin Word në adresën tonë e-mail: info@amshc.gov.al (Në variantin elektronik nuk është e nevojshme firma dhe vula e skanuar).


Pas vlerësimeve të projekt-propozimeve, do të bëhet shpallja e projekteve fituese dhe do të nisë lidhja e kontratave.

Ftohen OJF- të e interesuara të sjellin projekt-propozime që kanë si objekt dhe mbulojnë fushën prioritare:
 1. Mbështetje Psiko-sociale:
  • Mbështetje shëndetsore, psikologjike, juridike etj (në disstancë dhe jo vetëm) për individë, familje dhe grupe në nevojë në situata problematike (viktima të dhunës fizike dhe psikologjike, situata Covid dhe post Covid, PTSD etj.) duke nxitur dhe stimuluar vullnetarizëm, solidaritet dhe filantropi;
 2. Integrimi Europian
  • Njohje dhe edukim i standarteve europiane dhe të drejtave të njeriut në kuadër të integrimit europian (Rinia, Gratë, Fëmijët, Pakicat, Grupet Vulnerabël etj);
  • Fuqizim i kapaciteteve konkuruese/menaxheriale të OJF-ve (të reja etj);
  • Lobim dhe Advokaci;
 3. Lufta kundër Korrupsionit dhe Edukimi Ligjor i Publikut:
  Ky prioritet është në kuadër të detyrimeve që vijnë nga marrveshjet ndër-institucionale të tilla si Strategjia Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit (20 % e grantit) dhe Strategjia për Edukimin Ligjor të Publikut (10 % e grantit).
  • Në fushën e Prokurimeve;
  • Në fushën e Arsimit;
  • Në fushën e Shëndetësisë;
  • Zbatimit të Ligjit;
 4. Mjedisi, Zhvillimi i qëndrueshëm:
  • Mbrojtja dhe rehabilitim i mjedisit, fuqizim i kapaciteteve edukuese për menaxhimin e situatave të emergjencave natyrore (përmbytje, zjarre, tërmete etj);
 5. Turizmi dhe Kultura:
  • Fuqizimi dhe promovimi i vlerave historike, etnografike, turistike, artistike, kulturore të kombit shqiptar;
 6. Zhvillimi i Qendrueshëm i SME-ve:
  • Mbështetje të iniciativave për aktiviteteve të vogla biznesi (entrepreneurship):

Aplikuesit, persona juridikë që janë regjistruar sipas ligjit dhe kryejnë veprimtari në përputhje me qëllimin e përcaktuar në statutin e tyre, kanë të drejtë të aplikojnë, konkurojnë dhe të paraqesin projekt-propozimet e tyre.

Formularin e aplikimit për projekt-propozime mund ta shkarkoni nga faqja jonë zyrtare në adresën: www.amshc.gov.al

Kohëzgjatja minimale e projekt-propozimeve të jetë 6 (gjashtë) muaj, ndërsa koha maksimale e tyre të jetë deri në 12 (dymbëdhjetë) muaj.

Shuma maksimale e financimit me grant për projekt është deri në 2 milionë lekë. Afati i fundit kohor për dorëzimin vetëm përmes shërbimit postar si dhe me e-mail të projekt-propozimeve është dita e enjte, datë 20 Maj 2021, ora 16:30. Pas këtij afati nuk do të pranohet asnjë projekt-propozim.


Projekt-propozimet duhet të shoqërohen me dokumentet e mëposhtme:
 1. Formulari i plotësuar i aplikimit, i vulosur dhe i nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i Organizatës (Formulari duhet firmosur në çdo faqe);
 2. Fotokopje të Vendimit të Regjistrimit të Gjykatës dhe Statutit të Organizatës;
 3. Ekstrakti i Gjykatës (i cili merret në Zyrën e Regjistrimit të OJF-ve, pranë Gjykatës së Qarkut, Tiranë) – origjinal brenda 3-mujorit referuar datës së mbylljes së afatit të aplikimit;
 4. NIPT-i (i noterizuar) brenda 3-mujorit referuar datës së mbylljes së afatit të aplikimit;
 5. Vërtetim nga Drejtoria e Tatim Taksave (që Organizata nuk ka detyrime të pashlyera përsa u përket kontributeve për sigurimet shoqërore, shëndetësore) – origjinal ose me vulë digjitale (i shkarkuar nga shërbimi www.e-albania.al) brenda 3-mujorit referuar datës së mbylljes së afatit të aplikimit;
 6. Vërtetim bankar (ku pasqyrohen numri IBAN dhe numri i llogarisë së Organizatës, në lekë) - brenda 3-mujorit referuar datës së mbylljes së afatit të aplikimit;
 7. CV të Organizatës (të firmosur dhe vulosur nga përfaqësuesi ligjor i OJF-së) dhe Licencën e lëshuar nga autoritetet publike në rast se ka aktivitetete të parashikuara në projekt, të cilat nuk mund të kryhen pa zotëruar Licencën përkatëse (për shembull: në rastet kur projekt-propozimet kanë aktivitete që kërkojnë ekspertizën e psikologut, ky i fundit duhet të ketë licensë për të kryer këtë funksion);
 8. Deklaratë/Marrëveshje Partneriteti (origjinale ose fotokopje të noterizuar, në rast se ka partneritet në këtë projekt-propozim);

Vini re:
Në momentin e shqyrtimit të dosjes me projekt-propozimin/et nga Komisioni i Posaçëm i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), në rast mungese të njërit prej dokumenteve të lartpërmendura, apo nëse nuk do të jetë në formën e kërkuar do skualifikohet.

Për pyetje në lidhje me këtë thirrje për projekt-propozime, ju lutemi na shkruani në adresën e-mail: info@amshc.gov.al

NJOFTIM

Shpallet Thirrja për propozim të kandidatëve për anëtarë të shoqërisë civile në Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC)

Tiranë, 4 shkurt – 11 prill 2021


Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), në rolin e Sekretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC), shpall thirrjen për propozim të kandidatëve anëtarë të shoqërisë civile në KKShC, për 5 (pesë) vendet vakante të krijuara për shkak të përfundimit të mandateve 3-vjeçare, përkatësisht:
 • 3 (tre) anëtarë për fushën e veprimit “A. Demokratizimi, sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe integrimi në BE”
 • 2 (dy) anëtarë për fushën e veprimit “B. Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor”

Për të shkarkuar
FORMULARIN STANDARD TË APLIKIMIT

Në këtë fazë, ftohen të gjitha organizatat e shoqërisë civile të paraqesin propozimet e tyre për kandidatët duke plotësuar “FORMULARIN STANDARD TË APLIKIMIT” – Për propozimin e kandidatëve nga përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile në KKShC dhe ta dërgojnë me e-mail në adresën kkshc@amshc.gov.al, me referencë të saktë të subjektit: “Propozim  Kandidature për KKSHC”.


Faza e procesit të Propozimit të Kandidatëve anëtarë të KKShC-së është e hapur nga data 4 shkurt 2021 deri më 11 prill 2021, kohë në të cilën paraqiten kandidaturat dhe dokumentacionet mbështetëse si nga ana e organizatave propozuese të kandidatëve, ashtu edhe nga ana e të kandiduarve.


FORMULARI STANDARD I APLIKIMIT dhe gjithë dokumentet mbështetëse të poshtëshënuara duhet t’i dërgoni brenda afatit të përcaktuar, me rrugë elektronike në adresën kkshc@amshc.gov.al ose dorazi/me postë në adresën:


Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC)
Rruga "Frosina Plaku", Nr. 58, Kati II, Tiranë, Shqipëri


KRITERET PËR KANDIDATËT DHE DOKUMENTACIONET MBËSHTETËSE:
 1. Dokumentet që duhen dorëzuar nga organizatat që nominojnë kandidatët:
 • Formulari i Aplikimit, i publikuar nga AMSHC
 • Kopje e dokumentit të regjistrimit në Gjykatë
 • Konfirmim nga zyra e e tatimeve që organizata e ka statusin "aktiv"

 1. Kriteret që duhen përmbushur nga kandidatët për KKSHC:
 • Të ketë të paktën 3 (tre) vjet eksperiencë në rol drejtues në organizata të shoqërisë civile në fushën ku kandidon
 • Të mos ketë role koordinuese ose drejtuese në organizata politike ose parti politike

 1. Dokumentet që duhen dorëzuar nga të nominuarit:
 • Jetëshkrimi (CV – Curriculum Vitae);
 • Letër motivimi nga kandidati për të shpjeguar kontributin që mund të japë
  pranë KKSHC-së
 • Letër konfirmuese nga organizata e shoqërisë civile se kandidati ka të paktën 3 (tre) vite eksperiencë në fushën ku kandidon;
 • Pesë letra mbështetëse nga organizata të tjera të cilat mbështesin kandidatin

NOMINIMET DHE PROCEDURA E VOTIMIT:

 • Të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile të regjistruara dhe aktive, nominojnë kandidatët e tyre duke pasur parasysh se çdo subjekt mund të emërojë vetëm një kandidat për anëtar të KKSHC-së.
 • Aplikantëve ju lejohet një mundësi për të apeluar brenda 3 (tre) ditësh pas publikimit të listës së nominimeve të vlefshme, në rast se nominimet e tyre janë konsideruar të pavlefshme.
 • Komisioni Teknik i AMShC-së pranë KKShC-së publikon në faqen e internetit Thirrje Publike për Votimin për kandidatët e vlefshëm. Subjektet votojnë për kandidatët nga lista e kanditatëve të përpiluar nga Komisioni Teknik i AMShC-së duke respektuar parimin që një organizatë mund të votojë vetëm një herë kandidatin e preferuar për secilën për fushë.
 • Komisioni Teknik i AMShC-së vijon më tej me numërimin e votave (në një seancë të hapur dhe transaprente) dhe kandidatët me numrin më të madh të votave të vlefshme, shpallen automatikisht si anëtarë të KKSHC-së

Për më shumë informacione vizitoni faqen www.amshc.gov.al/kkshc, ndërsa për pyetje ju lutemi na shkruani në adresën kkshc@amshc.gov.al.Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së