Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)


Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), në kuadër të realizimit të misionit të saj dhe në funksion të ofrimit të asistencës financiare për organizatat e shoqërisë civile, ka nisur procesin e konsultimit publik me përfaqësues të Pushtetit Vendor dhe të Organizatave të Shoqërisë Civile për përcaktimin e prioriteteve të Thirrjes Nr. 12 për projekt-propozime.

Në këtë kuadër, jeni të lutur të paraqisni Sugjerimet / Komentet / Vërejtjet Tuaja me qëllim për t’ju ardhur sa më në ndihmë organizatave dhe projekteve që synohen të arrihen.

Agjenda e takimeve: KLIKO KËTU

TIRANË

Datë: 14 shkurt 2019
Ora: 11:00 – 12:00
Vendi: Hotel Doro City, Tiranë
Adresa: Rruga Muhamet Gjollesha, Tiranë

Ju lutemi konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në linkun e mëposhtëm:
http://www.amshc.gov.al/web/konfirmime/tirane.php


Theksojmë se, një pjesë e posaçme e fondit do të kanalizohet në projekt-propozimet në funksion të prioritetit strategjik qeveritar në Luftën kundër Korrupsionit në vend.

Komentet dhe sugjerimet mund t’i dërgoni me e-mail në adresën: info@amshc.gov.al ose
NJOFTIM mbi GRANTIN PËR PROGRAMIN CENSUS 2020

Datë 11 shkurt 2019

MENAXHIM DIREKT I GRANTIT GJATË DHJETOR / 2018

BURIMI I FINANCIMIT: Programi Kombëtar për Shqipërinë nën IPA 2014

Grante të dhëna pa një thirrje për propozime

Grant i drejtpërdrejtë për Regjistrimin e Popullsisë dhe Banesave (PHC 2020) nën IPA 2014

Numri i Kontratës: IPA 2014/ AL/07

Përfituesi: INSTAT J62106002W – Rruga "Vllazen Huta, Building 35, Entrance 1, ZIP CODE 1017
Kombësia (ISO code): AL
Shteti/Rajoni ku do të zhvillohet veprimtaria (ISO code): AL
Titulli i veprimtarisë: Mbështetje për zbatimin e aktiviteteve të CENSUS 2020 të popullsisë dhe banesave në Shqipëri
Vendi i veprimtarisë: Shqipëri
Kohëzgjatja e veprimtarisë: 48 muaj
Shuma e Grantit (EUR): 4,800,000
Përqindja e kostove të përgjithshme të veprimtarisë të financuara nga BE: 29.17%

Për më shumë, vizitoni linkun e mëposhtëm:
http://www.amshc.gov.al/web/njoftime/2019/Publication_of_award_CENSUS_2020.pdf

***

PRESS RELEASE FOR CENSUS 2020 GRANT

DIRECT GRANT CONTRACT AWARDED DURING DECEMBER /2018

FINANCING SOURCE: National Programme for Albania under IPA 2014

Grants awarded without a call for proposals

Direct award Grant for Population and Housing Census (PHC 2020) under IPA 2014

Contract number: IPA 2014/ AL/07

Beneficiary(ies): INSTAT(Public Law Body) J62106002W
St "Vllazen Huta, Building 35, Entrance 1, ZIP CODE 1017" Nationality (ISO code): AL
Country/region Where the action takes place (ISO code): AL
Action title: Support for the implementation of Population and Housing CENSUS 2020 activities in Albania
Action location: Albania
Action duration (in months): 48 months
Grant amount (EUR): 4,800,000
Percentage of total eligible action costs financed by the EU: 29.17%

For more information, please visit the following link:
http://www.amshc.gov.al/web/njoftime/2019/Publication_of_award_CENSUS_2020.pdf
NJOFTIM

Datë 11 shkurt 2019

Thirrje publike për pjesëmarrje të përfaqësuesit të shoqërisë civile në Komisionin e vlerësimit të aplikimeve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OShC) në kuadër të Projektit Rajonal për Demokraci Vendore (ReLOaD) në 12 bashkitë partnere

Qëllimi kryesor i projektit ReLOaD, i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UNDP, është të forcojë demokracinë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në vendet e Ballkanit Perëndimor, nëpërmjet fuqizimit të shoqërisë civile, duke mundësuar pjesëmarrjen e saj aktive në vendimmarrje si dhe nxitjen dhe krijimin e një mjedisi ligjor dhe financiar inkurajues për shoqërinë civile.

Për më shumë informacion: KLIKO KËTUJu ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së