INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së


Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.


Projekt/Manual për pjesëmarrjen
e publikut në vendimarrje

Kuvendi i Shqipërisë, nisur nga parimi se pjesëmarrja e publikut në vendimmarrje është një element thelbësor për çdo sistem politik transparent, të përgjegjshëm dhe demokratik, hartoi dhe prezantoi një projekt/manual me qëllim nxitjen dhe sigurimin e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në procesin legjislativ dhe mbikëqyrës të Kuvendit.NJOFTIM

Nis procesi i konsultimit të Draftit final për projektligjin
"PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT KOMBËTAR PËR SHOQËRINË CIVILE"


Shkarkoni paketën e plotë lidhur me draftligjin "Për krijimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile", të aprovuar nga GLA, si më poshtë:
 1. Draftligji "Për krijimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile";
 2. Platforma e Konsultimeve;
 3. Draftrelacioni "Për krijimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile";


Kalendari i parashikuar i konsultimeve:
 1. Tirana 17 Mars
 2. Elbasan 24 Mars
 3. Fier dhe Vlorë 27 Mars
 4. Shkodër/Kukës 31 Mars
 5. Pogradec/Korçë 3 Prill
 6. Gjirokastër 10 Prill

 7. Shënim: Në vijim do t'ju njoftojmë për informacione të mëtejshme
DREJTORIA E JETËSIMIT TË PRIORITETEVE DHE
SEKRETARIATIT EVROPIAN


Konsultimin Publik për

UDHËRRËFYESIN
e politikës së Qeverisë për të krijuar mjedis mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile


“Udhërrëfyesi i politikës së Qeverisë për të krijuar mjedis mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile” është një dokument strategjik i cili është përgatitur përmes angazhimit dhe kontributit të institucioneve të ndryshme publike, organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve ndërkombëtare. Kjo nismë e Qeverisë shqiptare pritet të kontribuojë edhe më tej në rritjen e një bashkëpunimi më të mire dhe transparent mes institucioneve shtetërore dhe shoqërisë civile si dhe në krijimin e një mjedisi mundësues dhe të përshtatshëm për organizatat e shoqërisë civile.

Ministria e Integrimit Evropian fton të gjithë aktorët e interesuar, për të qenë pjesë e procesit të konsultimit të këtij dokumenti dhe inkurajon çdo qytetar apo organizatë të shoqërisë civile të dërgojë në rrugë elektronike çdo koment dhe sugjerim mbi këtë dokument.

Në menunë e mëposhtme mund të shkarkohet draft Udhërrëfyesi i politikës së Qeverisë për të krijuar mjedis mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile si dhe Plani i tij i Veprimit.

Komentet dhe sugjerimet tuaja mund t'i dërgoni në adresën: sshcs.mie@integrimi.gov.al

 • Fusha e politikave: Shoqëria Civile.
 • Grupet e synuara: Të gjithë qytetarët dhe shoqatat/organizatat e shoqërisë civile apo organizata jofitimprurëse janë të lutura të kontribuojnë në këtë konsultim. Kontributet janë veçanërisht të kërkuara nga organizatat e shoqërisë civile të cilat përfaqësojnë gjithë sektorët e shoqërisë civile si: demokratizimi, shteti i së drejtës, të drejtat e njeriut dhe integrimi në BE, zhvillimi ekonomik, territorial dhe mjedisor, mirëqënia dhe shërbimet sociale, etj.
 • Parimet e procesit të konsultimit: Gjithëpërfshirja, transparenca, efektiviteti, dialogu, përgjegjshmëria, qendrueshmëria.
 • Periudha: 25 shkurt – 15 mars.
 • Objektivi: Objektivi i këtij procesi konsultimi është mbledhja e kontributeve nga të gjitha palët e interesuara mbi shqyrtimin e draft Udhërrëfyesit të politikës së Qeverisë për të krijuar mjedis mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile.
 • Tipi i konsultimit: Publiku dhe Shoqëria Civile – 1 mars – 15 mars
  Njoftimet dhe procedurat në lidhje me procesin e konsultimit do të publikohen në faqen e internetit të Ministrisë së Integrimit Evropian.

  Në faqen e internetit: Draft dokumenti i Udhërrëfyesit do të publikohet në faqen zyrtare të internetit të Ministrisë së Integrimit Evropian për një periudhë kohore (25 shkurt - 9 mars). Gjatë kësaj periudhe publiku mund të dërgojë komente nëpërmjet një adrese e-mail-i të dedikuar për këtë proces. Komentet mund të jenë anonime ose jo. Të gjithë kontributet do të përpilohen mbas mbylljes së procesit të konsultimit në një raport i cili do të vihet në dispozicion për publikun në faqen e internetit të Ministrisë së Integrimit Evropian.

  Takime konsultative: Përmes asistencës së Projektit TACSO, zhvillimi i 4 takimeve konsultative me grupet e interesit dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, organizatave jofitimprurëse dhe organizatave ndërkombëtare në qytetet kryesore në periudhën 5 – 9 mars. Gjatë këtyre takimeve konsultimi do të mundësohet njoftimi dhe pjesëmarrja e sa më shumë organizatave që përfaqësojnë të gjithë sektorët e shoqërisë civile nga çdo qark. Takimet do të zhvillohen në një vend lehtësisht të aksesueshëm për publikun. Kalendari i takimeve konsultative do të publikohet gjithashtu në faqen e internetit të Ministrisë së Integrimit Evropian dhe në rrjetet sociale.

Kalendar paraprak i takimeve:
 • 5 mars – Tiranë, ora 10.30, Hotel Tirana International, Salla Consortia
 • 6 mars – Pogradec, ora 11.00, Hotel Millenium, Tushemisht
 • 9 mars – Shkodër, ora 11.00, EU Info Point
 • 10 mars – Vlorë, ora 11.00, EU Info PointNjoftim për kandidaturat nga shoqëria civile për

Këshillin Kombëtar për Aftësinë e Kufizuar (KKAK)


Në zbatim të, pikës 2, Nenit 12, të Ligjit Nr 93/2014, Dt. 28.07.2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e Personave me Aftësi të Kufizuara”, pikës 2, Nenit 2, të VKM Nr.48, 21.01.2015, Neni 2, pika 2, “Për miratimin e Rregullores për funksionimin e Këshillit Kombëtar për Aftësinë e Kufizuar” dhe pikës 3.2 të Urdhërit Nr. 12, datë 9.02.2015 të Kryeministrit “Për ngritjen e Këshillit Kombëtar për Aftësinë e Kufizuar”, shpallet konkurimi për kandidaturat për përfaqësues të shoqërisë civile, anëtarë të Këshillit Kombëtar për Aftësinë e Kufizuar.


Trajnim orientues për Thirrjen Nr. 7 në datat 24, 26 shkurt dhe 2 mars 2015, përkatësisht në qytetet Shkodër, Pogradec dhe Tiranë.

Për të qenë sa më afër shoqërisë civile në asistencë teknike, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), do të organizojë një trajnim orientues me qëllim ofrimin e udhëzimeve për plotësimin e formularit të aplikimit si dhe dokumenteve ligjore që duhen paraqitur si pjesë e aplikimit për Thirrjen Nr. 7, sipas standardeve të kërkuara nga AMSHC-ja.

Synimi i AMSHC-së është nxitja e përfshirjes dhe e bashkëpunimit me të gjithë aktorët e shoqërisë civile, me qëllim fuqizimin e kapaciteteve të nismave civile, për një pjesëmarrje aktive në proceset sociale.


THIRRJE NR. 7 PËR PROJEKTE
(5 shkurt – 6 mars 2015)

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), në kuadrin e konkurimit të hapur dhe transparent sipas kritereve të përcaktuara në Ligjin Nr. 10093, datë 09.03.2009 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, në përputhje me statutin dhe misionin e saj: Asistencë Financiare për një zhvillim të qëndrueshëm të shoqërisë civile dhe krijimin e kushteve të favorshme për nisma qytetare në të mirë dhe interes të publikut; shpall këtë Thirrje për Shprehje Interesi për të gjitha OJF-të e interesuara për projekte.

OJF-të janë të lutura t’i sjellin projekt-propozimet dorazi pranë zyrave të reja të AMSHC-së në adresën: Rruga "Frosina Plaku", Nr. 58, Godina e Observatorit, Kati II, Tiranë

Projekt-Propozimet duhet të na dërgohen gjithashtu edhe elektronikisht vetëm në formatin Word në adresën tonë e-mail: info@amshc.gov.al (Në variantin elektronik nuk është e nevojshme firma dhe vula e skanuar).Pas vlerësimeve të projekt-propozimeve, do të bëhet shpallja e projekteve fituese dhe do të nisë lidhja e kontratave.

Theksojmë se pas konsultimeve dhe diskutimeve të përbashkëta të AMSHC-së me OJF-të lidhur me prioritetet e sugjeruara nga organizatat dhe në mbështetje të legjislacionit dhe misionit të AMSHC-së, si edhe në përputhje me prioritetet qeveritare, Bordi Mbikëqyrës i AMSHC-së vendosi të përzgjedhë pikërisht ato të cilat ishin më të zëshme. Kjo për të treguar që konsultat direkte vlejnë dhe zëri i organizatave dëgjohet.

Ftohen OJF-të e interesuara të sjellin projekt-propozime që kanë si objekt dhe mbulojnë fushat e mëposhtme:
 1. Mbështetje e nismave që ndikojnë në përmirësimin e kushteve të personave me aftësi të kufizuar, përfshi këtu fuqizimin e kapaciteteve profesionale dhe përditësimin e operatorëve, sensibilizimin e shoqërisë dhe rritjen e ndjeshmërisë ndaj kësaj kategorie;
 2. Promovimi i nismave të qeverisjes së mirë, përfshi këtu luftën ndaj korrupsionit, zhvillimin e demokracisë dhe pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse të qyterarëve në politikbërje;
 3. Promovimi dhe integrimi shoqëror i konunitetit rom dhe pakicave të tjera të pranishme në Shqipëri;
 4. Fuqizimi i organizatave të shoqërisë civile, kryesisht ato të sapoformuara, të drejtuara nga të rinj dhe me aktivtete e seli në zonat periferike të Shqipërisë;
 5. Fuqizimi i barazisë gjinore, luftës kundër diskriminimeve që rrjedhin nga seksi, raca apo bindje të tjera personale;
 6. Fuqizimi i nismave që kanë si objektiv mbrojtjen e mjedisit dhe rritjen e ndërgjegjshmërisë ambientaliste të qytetarëve, kryesisht të rinjve;
 7. Forcimi i institucionit të tolerancës dhe dialogut si vlera themelore të demokracisë (të drejtat e njeriut, lufta kundër dhunës dhe diskriminimit, diversiteti si vlerë dhe pasuri për një shoqëri demokratike);
 8. Fuqizimi i vullnetarizmit,sidomos atij rinor, si edhe lidhjeve me partnerë rajonalë dhe ndërkombëtarë në këtë sektor;
 9. Fuqizimi i nismave kultuore dhe artistike që krijojnë vlerë të shtuar për kontekstin social dhe zhvillimin e sinergjive brenda shoqerise civile


Aplikuesit, persona juridike që janë regjistruar sipas ligjit dhe kryejnë veprimtari në përputhje me qëllimin e përcaktuar në statutin e tyre, kanë të drejtë të aplikojnë, konkurojnë dhe të paraqesin projekt-propozimet e tyre.

Formularin e aplikimit për projekt-propozime mund ta shkarkoni nga faqja jonë zyrtare në adresën: www.amshc.gov.al

Kohëzgjatja maksimale e projekt-propozimeve të jetë deri në 8 (tetë) muaj.

Thirrja është e ndarë në dy komponentë:
 1. Financime të mbuluara nga AMSHC
 2. Financime të mbuluara nga donatorë të tjerë dhe AMSHC
  (Për këtë komponent është përcaktuar 20% nga fondi i përgjithshëm)

Afati i fundit kohor për dorëzimin vetëm dorazi si dhe me e-mail të projekt-propozimeve është ditën e premte, datë 6 mars 2015 ora 14:00. Pas këtij afati nuk do të pranohet asnjë projekt-propozim.

Projekt-propozimet duhet të shoqërohen me dokumentet e mëposhtme:
 1. Formulari i plotësuar i aplikimit, i vulosur dhe i nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i Organizatës (Formulari duhet firmosur në çdo faqe);
 2. Vendimi i Gjykatës dhe Statuti (të noterizuar);
 3. Ekstrakti i Gjykatës (i cili merret në Zyrën e Regjistrimit të OJF-ve, pranë Gjykatës së Qarkut, Tiranë) - origjinal ose i noterizuar;
 4. NIPT-i (i noterizuar);
 5. Vërtetim nga Drejtoria e Tatim Taksave (që Organizata nuk ka detyrime të pashlyera përsa u përket kontributeve për sigurimet shoqërore, shëndetësore dhe tatim-taksat) - origjinal ose i noterizuar;
 6. Vërtetim bankar (ku pasqyrohen numri IBAN dhe numri i llogarisë së Organizatës, në lekë) - origjinal;
 7. CV të Organizatës (të firmosur dhe vulosur nga përfaqësuesi ligjor i OJF-së) dhe Licencën e lëshuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nëse ka aktivitetete të parashikuara në projekt që nuk mund të kryhen pa zotëruar një Licencë të akorduar nga autoritet publike (për shembull: në rastet kur projekt-propozimet kanë aktivitete që kërkojnë ekspertizën e psikologut, ky i fundit duhet të ketë licensë për të kryer këtë funksion);
 8. Deklaratë/Marrëveshje Partneriteti (origjinale ose fotokopje të noterizuar, në rast se ka partneritet në këtë projekt-propozim)

Vini re:
Në momentin e dorëzimit të projekt-propozimeve në rast mungese të njërit prej dokumenteve të lartpërmendura, apo nëse nuk do të jetë në formën e kërkuar do skualifikohet.

Për pyetje në lidhje me këtë thirrje për projekt-propozime, ju lutemi na shkruani në adresën e-mail: info@amshc.gov.alTakim rreth Udherrefyesit per zhvillimin e shoqerise civile
Ne date 26 Shkurt 2015, AMSHC mori pjese ne takimin konsultativ rreth Udherrefyesit per zhvillimin e shoqerise civile ne Shqiperi.
Ky takim i organizuar nga Delegacioni Europian dhe TACSO ne ambjentet e Delegacionit Europian, pati pjesmarrjen e Ministres se Integrimit znj. Klajda Gjosha, ...Tiranë, 28 janar 2015
AMSHC mbështet programin "Creative Europe", i cili është i lancuar nga Komisioni Europian për të mbështetur financiarisht projektet në fushën e Medias Audio Vizuale.
Së bashku me Ministrinë e Kulturës dhe Qendrën Kombëtare të Kinematografisë, AMSHC ka organizuar workshopin me titull "Fuqizimi i kapaciteteve në pjesmarrjen e organizatave shqiptare në komponentin MEDIA, programi Creative Europe...

Tiranë, 29 dhjetor 2014
AMSHC së bashku me partnerin USAID/Albania ka financuar projektin për strehim të përkohshem për personat LGBT.
Qëllimi i kësaj qëndre strehimi është që të ndihmojë me banim të përkohshëm dhe këshillim personat LGBT, të cilët vuajnë nga dhuna në familje për shkak të orientimit seksual, identitetit gjinor ose që jetojnë në kushte...

Tiranë, 17 - 18 dhjetor 2014
Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) në bashkëpunim me organizatën AssistIMPACT përmes një projekti të financuar nga USAID - Albania, zhvilloi në datat 17 dhe 18 dhjetor 2014, një takim pune lidhur me planin strategjik të AMSHC-së për të ardhmen.
Ky takim pune u zhvillua nën drejtimin e ekspertit të fushës z. Christopher J. Varady...

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së