INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.


Më shumë solidaritet
për kë po humbet gjithçkaProjekt/Manual për pjesëmarrjen
e publikut në vendimarrje

Kuvendi i Shqipërisë, nisur nga parimi se pjesëmarrja e publikut në vendimmarrje është një element thelbësor për çdo sistem politik transparent, të përgjegjshëm dhe demokratik, hartoi dhe prezantoi një projekt/manual me qëllim nxitjen dhe sigurimin e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në procesin legjislativ dhe mbikëqyrës të Kuvendit.Vazhdon procesi i konsultimit të Draftit final për projektligjin
"PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT KOMBËTAR PËR SHOQËRINË CIVILE"


Mirëpresim përfaqësuesit e shoqërisë civile në:
 1. SHKODËR
  Datë: 31 mars 2015
  Ora: 09:30
  Vendi: Qendra Rinore Arka
  (Adresa: Rr. Gjuhadol, 27, Shkodër)
 2. GJIROKASTËR
  Datë: 3 prill 2015
  Ora: 12:30
  Vendi: Qendra Kulturore e Fëmijëve "Fato Berberi"
  (Adresa: Poshtë Sheshit të Cercizit, Pazar, Gjirokastër)
 3. POGRADEC
  Datë: 10 prill 2015

Ky proces konsultimi udhëhiqet nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në bashkëpunim të ngushtë me AMSHC-në dhe Grupin Teknik të Punës.


THIRRJE NR. 7 PËR PROJEKTE
(5 shkurt – 6 mars 2015)

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), në kuadrin e konkurimit të hapur dhe transparent sipas kritereve të përcaktuara në Ligjin Nr. 10093, datë 09.03.2009 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, në përputhje me statutin dhe misionin e saj: Asistencë Financiare për një zhvillim të qëndrueshëm të shoqërisë civile dhe krijimin e kushteve të favorshme për nisma qytetare në të mirë dhe interes të publikut; shpall këtë Thirrje për Shprehje Interesi për të gjitha OJF-të e interesuara për projekte.

Tiranë, 17 mars 2015
AMSHC me përfaqësuesin e saj Z. Alkent Shehaj mori pjesë në takimin trajnues, ku Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale së bashku me Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë kanë zhvilluar me rreth 200 përfaqësues të institucioneve shtetërore qendrore dhe të varësisë për t’i trajnuar në lidhje me detyrimet e parashikuara në Ligjin për të Drejtën e Informimit...

Tiranë, 16 mars 2015
AMSHC me anë të përfaqësuesit të saj z. Kastriot Tota, mori pjesë në konferencën "24 VJET PARTNERITET STRATEGJIK - Marrëdhëniet Shqiptaro-Amerikane ndër vite", të organizuar nga Albanian Policy Center, ku ishin të pranishëm shumë personalitete nga jeta publike në vend...

Tiranë, 12 mars 2015
AMSHC me anë të përfaqësuesit të saj z. Erion Banushi, mori pjesë në workshop-in për plotësimin e matricës së monitorimit të Udhëzuesit për mbështetjen nga BE të Shoqërisë Civile për periudhën 2014-2020.
Qëllimi i workshopit ishte diskutimi lidhur me plotësimin e Udhëzuesit me treguesit e targetuar në nivel kombëtar. ...

Tiranë, 06 mars 2015
Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në bashkëpunim me Institutin për Zhvillim dhe Bashkëpunim, si dhe Friedrich Ebert Stiftung organizuan sot më 6 mars 2015, tek Tirana Times Library, takimin për lanchimin e Observatorit të Bashkëpunimit Rajonal në vendet e Ballkanit Perëndimor – "ORI"...

5, 9, 10 dhe 11 mars 2015
Në vijim të përmbushjes së misionit të saj për mbështetjen financiare dhe teknike të shoqërisë civile për nisma qytetare në të mirë të komunitetit, si dhe në kuadër të forcimit të bashkëpunimit mes institucioneve qeveritare dhe organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve), AMSHC merr pjesë në takime rajonale në datat 5, 9, 10 dhe 11 mars 2015, përkatësisht në Vlorë, Pogradec, Shkodër dhe Tiranë, me shoqërinë civile, rreth Udhërrëfyesit të Politikave të Qeverisë Shqiptare me temë “Krijimi i një Mjedisi Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile”, të drejtuara nga Ministria e Integrimit Evropian në bashkëpunim me zyrën e projektit...

Tiranë, 17 - 18 dhjetor 2014
AMSHC mbyll me sukses ciklin e trajnimit për rritjen e kapaciteteve të stafit të saj në lidhje me hartimin e projekt-propozimeve për programin IPA dhe donatorët e tjerë që operojnë në vend, të organizuara në bashkëpunim me USAID Albania, nëpërmjet një projekti të aplikuar nga AssistIMPCT, në datat 3, 4 dhe 5 mars 2015.
Ky trajnim zhvillohej në vijimësi të seminarit dy ditor që AMSHC-ja zhvilloi në datat 17 dhe 18 dhjetor 2014,...

Mars 2015
AMSHC mbyll me sukses ciklin e trajnimeve të organizuara në kuadër të Thirrjes nr. 7 për projekt-propozime, me synim dhënien e asistencës teknike për një aplikim të suksesshëm, me përfaqësues të OJF-ve dhe gjithë aktorëve të tjerë të Shoqërisë Civile në qytetet Shkodër, Pogradec dhe Tiranë, në datat 24, 26 shkurt dhe 2 mars 2015.
Në këto trajnime u vu re një pjesëmarrje dhe interesim i gjerë i përfaqësuesve të OJF-ve në përgjithësi dhe sidomos atyre të sapo formuara...

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së