Shpërnadaje:
Thirrje Nr. 5 për Projekte (30 Maj - 30 Qershor 2014)
Bordi Mbikqyrës i AMSHC i mbledhur datë 21 korrik 2014 mori në shqyrtim Listën e Projekt-Propozimeve të vlerësuara nga AMSHC të Thirrjes së Pestë (30 maj-30 Qershor 2014).

Më poshtë gjendet lista e projekteve (numri i dosjes së aplikimit dhe titulli i projektit) si dhe shuma përkatëse e vendosur për financim nga BM i AMSHC-së.

AMSHC gjithashtu njofton organizatat e shoqërisë civile se do të shpallë një thirrje të dytë me pjesën e mbetur të buxhetit.


Nr.
Nr. Dosjes
Titulli i Projektit 
 Shuma
e akorduar
nga Bordi 
1
2
Hapja e "Agjensisë së Shendetit-Social"     
1,500,000
2
4
Domosdoshmëria e ndërtimit të një shteti funksional ligjor të plotë        
700,000
3
10
Krijimi i ambienteve të relaksit në pikat më atraktive të bregdetit në komunën Lukovë        
700,000
4
20
Së bashku kundër dhunës në familje        
500,000
5
25
Konventa evropiane, si garante e fuqizimit të shtetit ligjor dhe të drejtave të qytetarëve     
1,200,000
6
29
Monitorim i Strategjive të Zhvillimit Vendor në Qarkun e Kukësit     
2,000,000
7
30
Së bashku për Përgatitjen e Planit të Zhvillimit Perspektiv të Zonës së Dajtit     
1,900,000
8
32
Përfshirja e grave rome dhe motivimi i tyre për të mbrojtur të drejtat dhe interesat     
1,200,000
9
44
Ndërgjegjesimi i të rinjve për shanset e shumta që ekzistojnë në botën e biznesit për të gjeneruar të ardhura të kënaqshme për veten dhe punësim në komunitetet ku bëjnë pjesë.     
2,400,000
10
52
Nisma lobuese për një qeverisje më të mirë lokale në Komunën Frakull        
500,000
11
60
“Njё mundёsi edhe pёr mua” Projekti i fuqizimit tё vajzave vulnerable     
1,000,000
12
62
Krijimi i një kulture të re për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve     
1,800,000
13
63
Të jesh vullnetar për emergjencat natyrore dhe shëndetësore     
1,500,000
14
66
Nxitje e përdorimit të praktikave efektive mjedisore në zonën e Velipojës     
2,200,000
15
67
Nxitje për hartimin e strategjisë për zhvillimin e qëndrueshëm në qytetin e Sarandës     
2,200,000
16
69
Ndërgjegjësim për zhvillimin e turizmit malor në Luginën e Valbonës     
2,200,000
17
78
Së bashku per të njohur dhe ndihmuar fëmijët me nevoja te veçanta  në  shkollë        
500,000
18
82
Rritja dhe fuqizimi i kapaciteteve teknike të grave dhe të rinjve në zonat e defavorizuara të Pukës, për përpunimin e produkteve bujqësore dhe ato mjedisore, në kushtet shtepiake dhe marketimi i tyre     
1,000,000
19
87
RiSi – Rini Sipërmarrëse     
2,200,000
20
88
Gjithëpërfshirja dhe mirëqenia e fëmijëve të margjinalizuar përmes veprimtarive kreativo - artistike     
1,000,000
21
94
Unë guxoj        
700,000
22
98
Eja të njohim Gjirokastrën tonë     
1,300,000
23
102
Studim, komunikim dhe nxitje e ndërgjegjësimit të bizneseve të vogla dhe të mesme në Tiranë, Durrës dhe Elbasan në kuadrin e zëvendësimit të përdorimit të qeseve plastike me qese letre (ekologjike).     
2,000,000
24
103
Menaxhimi ekologjik i Zonave të Mbrojtjes së Ujit të Pijshëm si hap i parë për prezantimin e Planit të Sigurisë së Ujit (WSP) në Komunën Pustec, Korçë.     
2,000,000
25
120
MuzArt        
700,000
26
126
Trajnim për Demokraci, Pjesëmarrje dhe Advokim për Liderat e Rinj në Zonat Rurale        
900,000
27
127
Social demokracia si hapësirë e mendimit kritik rinor        
700,000
28
134
Organizatorë të Komunitetit        
800,000
29
140
Për një shkollë më të sigurtë! Pilotimi i një qasjeje komunitare për rritjen e sigurisë në shkollë        
600,000
30
141
Këndi social-kulturor Ballsh        
800,000
31
142
Lagjja Ime, Shtëpia Ime! Komuniteti në ndihmë të vetes dhe mjedisit!     
1,200,000
32
146
Mirëkuptim, tolerancë dhe avancimi i vlerave demokratike në radhët e  ish të përndjekurve politikë        
500,000
33
151
Forcimi i institucionit të luftës kundër dhunës dhe diskriminimit nëpërmjet rritjes së kapaciteteve dhe ofrimit të shërbimeve për viktimat     
1,200,000
34
159
Sipërmarrja sociale si model i së ardhmes     
1,500,000
35
161
Korrupsioni në fushën e pronave dhe lufta kundër tij        
700,000
36
162
Toleranca e dialogu, respektimi i tjetrit si bazë e zhvillimit të demokracisë     
2,000,000
37
165
Festivali i 14-të Ndërkombëtar Operistik “Marie Kraja”     
2,400,000
38
169
Inkurajimi i të rinjve drejt tregut të trashëgimisë kulturore: 20 produkte për punësim të përhershëm        
800,000
39
172
Angazhim për transparencë në qeverisjen vendore        
800,000
40
178
Zëri i një kitare të thyer     
1,800,000
41
179
Angazhimi dhe stimulimi i talenteve të reja     
1,300,000
42
182
Zhvillimi dhe Promovimi i Trashëgimnisë Kulturore     
1,000,000
43
184
Të gjithë së bashku kundër dhunës!      
2,000,000
44
186
Zhvillimi i produktit turistik të qarkut Berat përmes përqasjes së zinxhirit të vlerave     
2,400,000
45
187
Një udhë e re ndaj integrimit social të personave në nevojë        
800,000
46
219
Për ngritjen e grupeve komunitare në qytetin e Kavajës     
2,200,000
47
241
Mati Eko Destinacion     
1,000,000

» Kliko për të shkarkuar listën në formatin [PDF] «


Njoftohen Përfaqësuesit Ligjorë të OJF-ve të mësipërme të paraqiten pranë zyrave të AMSHC-së duke filluar nga data 23.07.2014 ora 09:00.

Kontratat do të nënshkruhen pas rishikimit të zërave buxhetorë sipas shumave të miratuara.
Ju kujtojmë që shumat janë të panegociueshme.

Në datat e nënshkrimit të kontratave Përfaqësuesit Ligjorë të OJF-ve duhet të kenë me vete:
  • Vulën e OJF-së
  • Kartën e identitetit
Në pamundësi të paraqitjes së Përfaqësuesit Ligjor të OJF-së në ditën e nënshkrimit të kontratës, atëherë mund të paraqitet një person tjetër i autorizuar, i cili përveç vulës dhe kartës së tij të identitetit duhet të jetë i pajisur edhe me prokurën e posaçme.

Ju mirëpresim
Kjo faqe hostohet nga Agjencia Kombëtare
e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)
Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së
Loading...