Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE
MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE
 • Rregullore për "Mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale" e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile
 • Njoftim mbi ruajtjen e privatësisë


BAZA LIGJORE
 • Ligj Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012, ndryshuar me ligjin nr.120/2014
  "Për mbrojtjen e të dhënave personale"
 • KOMISIONERI, Vendim Nr. 6, datë 05.08.2013
  “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për sigurimin e të dhënave personale”
 • KOMISIONERI, Udhëzim Nr. 41, datë 13.06.2014
  "Për lejimin e disa kategorive të transferimeve ndërkombëtare të të dhënave personale në një shtet që nuk ka nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave personale"
 • Ligj nr. 44/2015, datë 30.4.2015
  "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë"Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së