Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Misioni dhe Objektivat
AMSHC-ja është një ent publik qëndror, buxhetor dhe vepron për përmbushjen e misionit dhe të objektivave të saj në përputhje me ligjin në fuqi. Statuti i Agjencisë është i miratuar nga Këshilli i Ministrave.

Misioni i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile është nxitja, nëpërmjet asistencës financiare, e zhvillimit të qëndrueshëm të shoqërisë civile dhe krijimi i kushteve të favorshme për nisma qytetare në të mirë dhe interes të publikut, në përputhje me nenin 4 të ligjit, dhe me përparësitë e strategjitë e programit qeveritar, sipas fushave përkatëse.


Objektivat e AMSHC-së janë:
  1. Nxitja e bashkëpunimi me OJF-të, që kanë objekt të punës mbikëqyrjen e luftës kundër korrupsionit, luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore e të trajtimit të viktimave të saj, kundër dhunës në familje e kundër dhunës ndaj fëmijëve;
  2. Nxitja e qytetarëve në veprimtari, përfshirja e pjesëmarrja e tyre për zhvillimin e komunitetit;
  3. Krijimi e konsolidimi i aftësive të shoqërisë civile;
  4. Zhvillimi i bashkëpunimit ndërsektorial dhe i bashkëpunimit ndërmjet organizatave të shoqërisë civile;
  5. Rritja e ndikimit publik dhe veprimtarisë së organizatave të shoqërisë civile;
  6. Zhvillimi i sipërmarrjes shoqërore dhe punësimit në sektorin jofitimprurës;
  7. Rritja e ndikimit të shoqërisë civile në proceset e hartimit dhe të miratimit të politikave publike.

Procedurat e financimit me grante për mbështetje të shoqërisë civile realizohen në bazë të konkurrimit të hapur dhe transparent sipas kritereve të përcaktuara në ligj.

Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së