Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.
Misioni dhe Objektivat
AMSHC-ja është një ent publik qëndror, buxhetor dhe vepron për përmbushjen e misionit dhe të objektivave të saj në përputhje me ligjin në fuqi. Statuti i Agjencisë është i miratuar nga Këshilli i Ministrave.

Misioni i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile është nxitja, nëpërmjet asistencës financiare, e zhvillimit të qëndrueshëm të shoqërisë civile dhe krijimi i kushteve të favorshme për nisma qytetare në të mirë dhe interes të publikut, në përputhje me nenin 4 të ligjit, dhe me përparësitë e strategjitë e programit qeveritar, sipas fushave përkatëse.


Objektivat e AMSHC-së janë:
  1. Nxitja e bashkëpunimi me OJF-të, që kanë objekt të punës mbikëqyrjen e luftës kundër korrupsionit, luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore e të trajtimit të viktimave të saj, kundër dhunës në familje e kundër dhunës ndaj fëmijëve;
  2. Nxitja e qytetarëve në veprimtari, përfshirja e pjesëmarrja e tyre për zhvillimin e komunitetit;
  3. Krijimi e konsolidimi i aftësive të shoqërisë civile;
  4. Zhvillimi i bashkëpunimit ndërsektorial dhe i bashkëpunimit ndërmjet organizatave të shoqërisë civile;
  5. Rritja e ndikimit publik dhe veprimtarisë së organizatave të shoqërisë civile;
  6. Zhvillimi i sipërmarrjes shoqërore dhe punësimit në sektorin jofitimprurës;
  7. Rritja e ndikimit të shoqërisë civile në proceset e hartimit dhe të miratimit të politikave publike.

Procedurat e financimit me grante për mbështetje të shoqërisë civile realizohen në bazë të konkurrimit të hapur dhe transparent sipas kritereve të përcaktuara në ligj.


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së