Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
NJOFTIME


NJOFTIM

Datë 27 janar 2016

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC-ja), në përmbushje të misionit të saj, garanton mbrojtjen dhe garantimin e parimeve të dinjitetit njerëzor, lirisë, barazisë dhe sundimit të ligjit ndaj:

AMShC njofton, se në vijim të realizimit të mbledhjes së Bordit Mbikqyrës të AMShC-së e datës 26.01.2016 u vendos organizimi i një procesi online të hapur konsultativ me shoqërinë civile me qëllim marrjen e feadback-ut mbi përcaktimin e fushave prioritare të thirrjes së radhës duke konsideruar prioritetet e parashikuara me ligj.

Me qëllim përmbushjen e mëtejshme të misionit të përcaktuar të saj, e cila sanksionohet si asistencë financiare për zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë civile dhe krijimin e kushteve të favorshme për nisma civile, në të mirë dhe interesit të publikut.

Për realizimin me sukses të këtij procesi, ftohen përfaqësuesit e shoqërisë civile që mendimet e tyre t’i dërgojnë elektronikisht nga data 01.02.2016 - 15.02.2016 me e-mail në adresën info@amshc.gov.al ose në llogarinë e AMShC-së në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter.
NJOFTIM

Datë 26 janar 2016

Ju njoftojmë se më datë 29 janar 2016, ora 10:00-12:00, Hotel Tirana International, salla “Abret”, do të zhvillohet sesion informues me temë:
"Forcimi i kapaciteteve dhe ndikimi i Organizatave të Shoqërisë Civile në mirë-qeverisje dhe luftën kundër korrupsionit në nivelet e qeverisjes vendore".

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri ka përzgjedhur për të financuar dy projekte të cilat synojnë të rrisin kapacitetet e shoqërisë civile me qëllim promovimin e mirë-qeverisjes dhe luftën kundër korrupsionit në nivelet e qeverisjes vendore.

Projektet e financuara në kuadër të programit IPA 2014/2015 “Instrumente për Shoqërinë Civile – Iniciativat Civile dhe Rritja e Kapaciteteve, Shqipëri do të implementohen nga dy konsorciume të drejtuara respektivisht nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe Qendra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC).

Gjatë periudhës së tyre të implementimit 2016-2018, këto projekte do të mbështesin organizatat e shoqërisë civile në zhvillimin e kapaciteteve të tyre nëpërmjet grant-dhënies me qëllim realizimin e propozimeve të cilat synojnë promovimin e mirë-qeverisjes, transparencës, llogaridhënies, integritetit dhe luftën kundër korrupsionit në nivelet e qeverisjes vendore.

Për më shumë rreth projektit dhe axhendës, klikoni këtu.
NJOFTIM

Datë 20 janar 2016

Duke falenderuar të gjithë subjektet juridike - përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, të cilat në kuadër të njoftimit të datës 28.12.2015 mbi hapjen e konsultimit publik, kanë propozuar kandidatët e tyre ju komunikojmë si më poshtë:
  • Kjo fazë e parë e hapjes së procesit të përzgjedhjes së kandidatëve - përfaqësues të shoqërisë civile në Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKSHC) - fokusohet në konsultimin on-line apo postar referuar komenteve/sugjerimeve dhe nevojave për ndryshim etj. të procesit të propozuar tashmë nga AMShC-ja në funksion të rolit sekretarior të saj.
  • Në vijim, shprehemi se të gjitha kandidaturat e paraqitura deri tani, do të jenë të vlefshme në momentin që do të shpallet thirrja për porpozim të kandidatëve duke u kërkuar edhe plotësimi i kritereve të përcaktuara.
  • Lidhur me datën e takimit të parashikuar si pjesë e fazës përmbyllëse të konsultimit, do të njoftoheni pas caktimit të kësaj date.
Faleminderit
NJOFTIM

Datë 28 dhjetor 2015


Sot më datë 28 Dhjetor 2015 Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC) fillon procedurën e përzgjedhjes së kandidatëve për Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile në zbatim të Ligjit Nr. 119 datë 06.11.2015 "Për Krijimin dhe Funksionimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile" më tej Këshilli.

Ky proces do të hapet me një konsultim publik i cili mbyllet me datë 11.01.2016.

Në datën 12 Janar 2016 do të zhvillohet një takim i hapur pranë Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për të dhënë rekomandimet e fundit dhe për të vendosur mënyrën e përzgjedhjes së kandidatëve.

Nominimet dhe procedura e votimit

Më poshtë është propozimi i hapave kryesorë nga AMShC që duhet të ndërmerren për të siguruar një proçedurë transparente dhe të hapur të zgjedhjeve të përfaqësuesve të OSHCsë në Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile :
  • Të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile të regjistruara dhe aktive, nominojnë kandidatët e tyre duke pasur parasysh se çdo subjekt mund të emërojë vetëm një kandidat për anëtar të KKSHCsë.
  • Aplikantëve j'u lejohet një mundësi për të apeluar brenda 8 ditësh pas publikimit të listës së nominimeve të vlefshme, në rast se nominimet e tyre janë konsideruar të pavlefshme.
  • AMShC publikon në faqen e internetit Thirrje Publike për Votimin për kandidatët e vlefshëm. Subjektet votojnë për kandidatët nga lista e kanditatëve të përpiluar nga AMShC duke respektuar parimin që një organizatë mund të votojë vetëm një herë!
  • AMShC- ja, vijon me tej me numërimin e votave (në një seancë të hapur dhe transaprente) dhe kandidatët me numrin më të madh të votave numëruar, shpallen automatikisht si anëtarë të KKSHCsë.
  • Për siguarimin e një transparence të plotë, informacioni i detajuar i të gjitha votave të vlefshme dhe të pavlefshme të kandidatëve, është në dispozicion në faqen e internetit të AMSHCsë.


Aktivitetet

Informacion shtese

Fillimi  i konsultimit  publik 10 ditësh  për draftin përfundimtar të procedurës së përzgjedhjes së anëtarëve KKSHC duke e publikuar këtë nismë  në faqen e internetit AMSHC,  në rrjetet sociale dhe gazetat kombëtare me tirazh të lartë.

Kryerja e  konsultimeve  publike për Procedurat e propozuara / Kriteret si aktivitet i  nevojshem për të siguruar  autencitetin dhe gjithëpërfshirjen e procesit, si dhe transparencën e këtij procesi.

Organizimi i 1 takimi konsultativ / dëgjim publik me OSHC- të për të diskutuar mbi procedurën e propozuar më herët.

Përveç konsultimeve online, është e rëndësishme që të sigurohet  mundësia për "offline"  për diskutime  publike për këtë proces.

Publikimi i  të gjitha komenteve të  marra nga Publiku i interesuar / OShC-të deri në afatin e përmendur

Për të siguruar transparencën e procesit, të gjitha kontributet / komentet e marra përmes konsultimeve në internet duhet të publikohen në faqen e internetit të AMSHCsë. 

Bëhet Shpallja e Thirrjes për Nominimin e kandidatëve për KKSHC (8 ditë)

8 ditë si kohe minimale e arsyeshme për të   lejuar  nominimet e Kanditatëve

OSHC-të dërgojnë  propozimet e tyre të kandidatëve të cilët përmbushin kriteret e përcaktuara në thirrjen publike.

Një OShC lejohet të dërgojë  vetëm një kandidaturë për një nga tri fushat e përcaktuara me ligj.

Publikim i  listës së kandidatëve që plotësojnë kriteret.

Lista e kandidatëve për të tri fushat (me informacion bazë mbi profilin e tyre), duhet të publikohet në faqen e internetit  të AMSHC- së.

Mundësia e ankimimit  është e lejuar për aplikantët me nominimet pavlefshme.

Ankimimet  e mundshme zgjidhen nga AMSHC

Bëhet një Ftesë për të gjitha OShC për të votuar dhe  publikohet në faqen e internetit AMSHCsë.

Një OShC duhet të lejohet të votojë vetëm për një kandidat duke përdorur formën standarde të votimit.

Organizimi i  seancës për numërimin e votave.

Për të siguruar besimin e OSHC-ve dhe publikut të gjerë në transparencën e procesit, është e rëndësishme që  të lejohen të gjithë individët e interesuar për të marrë pjesë në seancën.SHKARKONI FORMULARËT E APLIKIMIT:Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së