Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

NJOFTIME Datë 17.01.2013

AMSHC nis ciklin e trajnimeve mbi udhëzimet për plotësimin e aplikimeve për Organizatat Jo-Fitimprurëse (OJF-të) në Shqipëri

Në vazhdën e shtrirjes së asistencës për OJF-të dhe prurjeve sa më cilësore për projekte, në kuadër të thirrjes aktuale (27 Dhjetor 2012 - 15 Shkurt 2013), Sektori i Zhvillimt të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Komunikimit të AMSHC-së shpall këtë cikël trajnimesh - udhëzues me procedurat për plotësimin e formularit të aplikimit dhe me një njohje të përgjithshme që OJF-të duhet të kenë parasysh gjatë aplikimit.

Programi i trajnimit synon të ketë shtrirje të gjerë, duke mbuluar zonat nga Veriu, Shqipëria e Mesme dhe Jugu, me qëllim të ofrimit të udhëzimeve adekuate dhe në kohë sa i përket pajisjes me informacion që OJF-të duhet të kenë mbi procedurat e Aplikimit të Thirrjes së katërt, sipas standarteve të kërkuara nga AMSHC-ja.

OJF-të e zonave respektive, sipas axhendës së paraqitur më poshtë, do të kenë mundësi të pajisen me njohuri të nevojshme për të plotësuar në mënyrë korrekte Formularin e Aplikimit si dhe procedurat për dorëzimin e tyre.


AXHENDA

Program Trajnimi për OJF-të e Shqipërisë së Mesme
Datë: 28 janar 2013
Ora: 14:00
Vendi: zyrat e AMSHC-së - Qendra e Burimeve për OJF-të


Program Trajnimi për OJF-të e Shqipërisë së Jugut
Datë: 29 janar 2013
Ora: 12:00
Vendi: Bashkia Fier


Program Trajnimi për OJF-të e Shqipërisë së Veriut
Datë: 31 janar 2013
Ora: 12:00
Vendi: Bashkia Shkodër


Program Trajnimi përmbledhës për OJF-të e Republikës së Shqipërisë
Datë: 11 shkurt 2013
Ora: 14:00
Vendi: zyrat e AMSHC-së - Qendra e Burimeve për OJF-tëShërbim e-mail për stafin e AMSHC-së