Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
NJOFTIME Datë 30.09.2014

Ftesë për pjesëmarrje në takimin: "Ndajmë vizionin e përbashkët për bashkëpunim strategjik" në qytetet Vlorë, Pogradec dhe Tiranë

Me synim bashkëpunimin e frytshëm dhe të suksesshëm ndërmjet AMSHC-së dhe Shoqatës/Institucionit tuaj, Ju ftojmë të merrni pjesë në takimin: "Ndajmë vizionin e përbashkët për bashkëpunim strategjik".

Në kuadër të hartimit të Strategjisë Afatmesme dhe Afatgjatë në funksion të përmbushjes së misionit të saj, AMSHC-ja është duke mbledhur informacione dhe shkëmbyer opinione me aktorë dhe faktorë të ndryshëm që veprojnë në fushën e shoqërisë civile si OJF, nisma qytetare, institucione akademike, qëndra kërkimore, fondacione, partnerë.

Duke vlerësuar rëndësinë që kanë informacioni, ekspertiza dhe opinionet tuaja, AMSHC-ja ju fton të bëheni pjesë e procesit konsultativ që do të realizohet me shoqërinë civile, në takimin e organizuar për këtë qëllim.

Takimi zhvillohet në:

VLORË
  Data: 7 Tetor 2014
  Ora:  11:00 - 13:30
  Vendi: Pallati i Kulturës, Vlorë

POGRADEC
  Data: 8 Tetor 2014
  Ora:  11:00 - 13:30
  Vendi: Hotel Millenium, Tushemisht, Pogradec

TIRANË
  Data: 9 Tetor 2014
  Ora:  10:00 - 12:30
  Vendi: Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë


OJF-të e zonave respektive do të kenë mundësi të japin kontributin e tyre për hartimin e Strategjisë afatmesëm dhe afatgjatë sa më gjithëpërfshirëse si dhe identifikimin e fushave prioritare për ndërhyrje.

Për të lehtësuar dhënien e opinioneve tuaja, ju dërgojmë paraprakisht një pyetësor të shkurtër.
Përgjigjet tuaja të vlefshme do të përmblidhen dhe do te jenë pjesë e diskutimit në aktivitet.
Plotësojeni pyetësorin dhe dërgojeni me e-mail në adresën info@amshc.gov.al

Ju lutemi gjeni bashkëngjitur kësaj ftese:

Ju mirëpresimJu ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së