Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
NJOFTIME Datë 23.02.2015

Njoftim për kandidaturat nga shoqëria civile për Këshillin Kombëtar për Aftësinë e Kufizuar (KKAK)

Në zbatim të, pikës 2, Nenit 12, të Ligjit Nr 93/2014, Dt. 28.07.2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e Personave me Aftësi të Kufizuara”, pikës 2, Nenit 2, të VKM Nr.48, 21.01.2015, Neni 2, pika 2, “Për miratimin e Rregullores për funksionimin e Këshillit Kombëtar për Aftësinë e Kufizuar” dhe pikës 3.2 të Urdhërit Nr. 12, datë 9.02.2015 të Kryeministrit “Për ngritjen e Këshillit Kombëtar për Aftësinë e Kufizuar”, shpallet konkurimi për kandidaturat për përfaqësues të shoqërisë civile, anëtarë të Këshillit Kombëtar për Aftësinë e Kufizuar.
 1. Çdo Organizatë e Personave me Aftësi të Kufizuar ftohet të propozojë dy kandidatura. Ndër të gjitha kandidaturat e propozuara do të përzgjidhen 5(pesë) Antarë, për të përfaqsuar Organizatat e Personave me Aftësi të Kufizuar në KKAK. Përzgjedhja do të bazohet në kriteret si më poshtë:
  1. Të jetë shtetas shqiptar
  2. Të jetë individ me aftësi të kufizuar ose prind si mbështetës në vendimarrje
  3. Të ketë mbaruar arsimin e lartë
  4. Të jetë i njohur për veprimtari në fushën e aftësisë së kufizuar dhe integritet të pastër moral
  5. Të ketë ndërmarrë ose të jetë pjesë e inisiativave ligjore, institucionale, fushatave, lobimeve, projekteve etj. për çështjet e aftësisë së kufizuar
  6. Përbëjnë avantazh kandidaturat femra

  Dokumentacioni i kërkuar:
  1. Propozimi zyrtar nga OJF-ja që paraqet kandidaturën
  2. Curriculum Vitae e individit të propozuar
  3. Fotokopje e kartës identitetit
  4. Dokument që identifikon llojin e aftësisë së kufizuar
  5. Fotokopje e Diplomës e shkollës së lartë
  6. Dy referenca nga institucione dhe/ose organizata me të cilat ka bashkëpunuar për çështjet e mësipërme
  7. Çertifikata e regjistrimit të Shoqatës/OJF-së që paraqet propozimin ose një dokument që dëshmon aktivitetin e Shoqatës/OJF

 2. Çdo Organizatë për Personat me Aftësi të Kufizuar ftohet të propozojë dy kandidatura. Ndër të gjitha kandidaturat e propozuara do të përzgjidhen 2(dy) Antarë, për të përfaqsuar Organizatat për Personat me Aftësi të Kufizuar në KKAK. Përzgjedhja do të bazohet në kriteret si më poshtë:
  1. Të jetë shtetas shqiptarë
  2. Të jetë individ me aftësi të kufizuar
  3. Të ketë mbaruar arsimin e lartë
  4. Të jetë i njohur për veprimtari në fushën e aftësisë së kufizuar dhe integritet të pastër moral
  5. Të ketë ndërmarrë ose të jetë pjesë e inisiativave ligjore, institucionale, fushatave, lobimeve, projekteve etj. për çështjet e aftësisë së kufizuar
  6. Përbëjnë avantazh propozimet e ardhura nga organizata , misioni i të cilave lidhet direkt me fushën e aftësisë së kufizuar dhe që kanë kontribuar për aftësinë e kufizuar nëpërmjet shërbimeve, botimeve, studimeve, vëzhgimeve, analizave e raporteve të kryera
  7. Përbëjnë avantazh kandidaturat femra
  Dokumentacioni i kërkuar:
  1. Propozimi zyrtar nga OJF-ja që paraqet kandidaturën
  2. Curriculum Vitae e individit të propozuar
  3. Fotokopje e kartës identitetit
  4. Fotokopje e Diplomës, e shkollës së lartë
  5. Dy referenca nga institucione, organizata me të cilat ka bashkëpunuar për çështjet e mësipërme
  6. Listë e botimeve, vëzhgimeve, raporteve dhe kopje të tyre
  7. Çertifikata e regjistrimit të Shoqatës/OJF-së që paraqet propozimin ose një dokument që dëshmon aktivitetin e Shoqatës/OJF

 3. Afati i paraqitjes së kandidaturave është 15 ditë , nga dita e shpalljes së këtij njoftimi, në faqen elektronike zyrtare të Kryeministrisë

 4. Dokumentacioni , si më sipër, do të dorëzohet në zyrën e Sekretariatit Teknik të KKAK, në adresën:
  • Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
   Rruga e Kavajës, Nr.1
   Tiranë

Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së