Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

NJOFTIME Datë 27.02.2015


DREJTORIA E JETËSIMIT TË PRIORITETEVE DHE
SEKRETARIATIT EVROPIAN


Konsultimin Publik për

UDHËRRËFYESIN
e politikës së Qeverisë për të krijuar mjedis mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile


“Udhërrëfyesi i politikës së Qeverisë për të krijuar mjedis mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile” është një dokument strategjik i cili është përgatitur përmes angazhimit dhe kontributit të institucioneve të ndryshme publike, organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve ndërkombëtare. Kjo nismë e Qeverisë shqiptare pritet të kontribuojë edhe më tej në rritjen e një bashkëpunimi më të mire dhe transparent mes institucioneve shtetërore dhe shoqërisë civile si dhe në krijimin e një mjedisi mundësues dhe të përshtatshëm për organizatat e shoqërisë civile.

Ministria e Integrimit Evropian fton të gjithë aktorët e interesuar, për të qenë pjesë e procesit të konsultimit të këtij dokumenti dhe inkurajon çdo qytetar apo organizatë të shoqërisë civile të dërgojë në rrugë elektronike çdo koment dhe sugjerim mbi këtë dokument.

Në menunë e mëposhtme mund të shkarkohet draft Udhërrëfyesi i politikës së Qeverisë për të krijuar mjedis mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile si dhe Plani i tij i Veprimit.

Komentet dhe sugjerimet tuaja mund t'i dërgoni në adresën: sshcs.mie@integrimi.gov.al

 • Fusha e politikave: Shoqëria Civile.
 • Grupet e synuara: Të gjithë qytetarët dhe shoqatat/organizatat e shoqërisë civile apo organizata jofitimprurëse janë të lutura të kontribuojnë në këtë konsultim. Kontributet janë veçanërisht të kërkuara nga organizatat e shoqërisë civile të cilat përfaqësojnë gjithë sektorët e shoqërisë civile si: demokratizimi, shteti i së drejtës, të drejtat e njeriut dhe integrimi në BE, zhvillimi ekonomik, territorial dhe mjedisor, mirëqënia dhe shërbimet sociale, etj.
 • Parimet e procesit të konsultimit: Gjithëpërfshirja, transparenca, efektiviteti, dialogu, përgjegjshmëria, qendrueshmëria.
 • Periudha: 25 shkurt – 15 mars.
 • Objektivi: Objektivi i këtij procesi konsultimi është mbledhja e kontributeve nga të gjitha palët e interesuara mbi shqyrtimin e draft Udhërrëfyesit të politikës së Qeverisë për të krijuar mjedis mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile.
 • Tipi i konsultimit: Publiku dhe Shoqëria Civile – 1 mars – 15 mars
  Njoftimet dhe procedurat në lidhje me procesin e konsultimit do të publikohen në faqen e internetit të Ministrisë së Integrimit Evropian.

  Në faqen e internetit: Draft dokumenti i Udhërrëfyesit do të publikohet në faqen zyrtare të internetit të Ministrisë së Integrimit Evropian për një periudhë kohore (25 shkurt - 9 mars). Gjatë kësaj periudhe publiku mund të dërgojë komente nëpërmjet një adrese e-mail-i të dedikuar për këtë proces. Komentet mund të jenë anonime ose jo. Të gjithë kontributet do të përpilohen mbas mbylljes së procesit të konsultimit në një raport i cili do të vihet në dispozicion për publikun në faqen e internetit të Ministrisë së Integrimit Evropian.

  Takime konsultative: Përmes asistencës së Projektit TACSO, zhvillimi i 4 takimeve konsultative me grupet e interesit dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, organizatave jofitimprurëse dhe organizatave ndërkombëtare në qytetet kryesore në periudhën 5 – 9 mars. Gjatë këtyre takimeve konsultimi do të mundësohet njoftimi dhe pjesëmarrja e sa më shumë organizatave që përfaqësojnë të gjithë sektorët e shoqërisë civile nga çdo qark. Takimet do të zhvillohen në një vend lehtësisht të aksesueshëm për publikun. Kalendari i takimeve konsultative do të publikohet gjithashtu në faqen e internetit të Ministrisë së Integrimit Evropian dhe në rrjetet sociale.

Kalendar paraprak i takimeve:
 • 5 mars, ora 11:00 - Vlorë - tek EU info center
 • 9 mars, ora 11:00 - Pogradec - Hotel Millenium, Tushemisht
 • 10 mars, ora 11:00 - Shkodër, EU info center
 • 11 mars, ora 10:00 - Tiranë - Salla "Consortium", Hotel Tirana


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së