Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
PROGRAMI ANTI-KORRUPSION
PROGRAMI ANTI-KORRUPSION
 • Programi Anti-Korrupsion i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile


BAZA LIGJORE
 • Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë
 • Konventa e Kombeve të Bashkuara Kundër Korrupsionit
 • Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 247, datë 20.3.2015
  "Për miratimin e strategjisë ndërsektoriale kundër korrupsionit për periudhën 2015-2020"
 • Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 241, datë 20.4.2018
  "Për miratimin e planit të veprimit 2018–2020, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit, 2015–2020, e të Pasaportës së Indikatorëve, krijimin, funksionimin dhe detyrat e Komitetit Koordinator për Zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit, 2015–2020, dhe Task-Forcës Ndërinstitucionale Antikorrupsion"


RAPORTE MONITORIMI

  2019
 • Raport 3-mujor Monitorimi të SNKK (Janar - Mars 2019)
 • Raport 6-mujor Monitorimi të SNKK (Janar - Qershor 2019)

  2018
 • Raport 3-mujor Monitorimi të SNKK (Janar - Mars 2018)
 • Raport 6-mujor Monitorimi të SNKK (Janar - Qershor 2018)
 • Raport 9-mujor Monitorimi të SNKK (Janar - Shtator 2018)
 • Raport Vjetor Monitorimi të SNKK (Janar - Dhjetor 2018)Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së