Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
PROGRAMI I TRANSPARENCËS
Në mbështetje të Nenit 7 të Ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) ka përgatitur programin e transparencës.

Programi përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së AMSHC-së në kuadër të Ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI).

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës AMSHC-ja ndërton dhe rrit transparencën në punën institucionale, në zbatim të Ligjit “Për të Drejtën e Informimit”.

Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afate kohore për bërjen publike të tij, etj.


PROGRAMI I TRANSPARENCËS
 • Programi i Transparencës së AMSHC-së
 • Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve në AMSHC
 • Format Kërkese për Informacion


KOORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT
 • Z. Alkent Shehaj
  E-mail: Alkent.Shehaj@amshc.gov.al

  Adresa: Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58, Kati II, Tiranë, Shqipëri

  Orari:
  1. E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30
  2. E Premte 08:00 - 14:00


BAZA LIGJORE
 • LIGJ Nr. 119/2014
  "PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT"
  Shkarko këtu
 • LIGJ Nr. 152/2013
  "PËR NËPUNËSIN CIVIL"
  Shkarko këtu
 • LIGJ Nr. 9049, datë 10.4.2003
  "PËR DEKLARIMIN DHE KONTROLLIN E PASURIVE, TË DETYRIMEVE FINANCIARE TË TË ZGJEDHURVE DHE TË DISA NËPUNËSVE PUBLIKË"
  Shkarko këtu
 • LIGJ Nr. 9584, datë 17.7.2006
  "PËR PAGAT, SHPËRBLIMET DHE STRUKTURAT E INSTITUCIONEVE TË PAVARURA KUSHTETUESE DHE TË INSTITUCIONEVE TË TJERA TË PAVARURA, TË KRIJUARA ME LIGJ"
  Shkarko këtu
 • LIGJ Nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar me Ligjin Nr. 9800, datë 10.09.2007, Ligjin Nr. 9855, datë 26.12.2007, Ligjin Nr. 10170, datë 22.10.2009, Ligjin Nr.10 309, datë 22.07.2010, Ligjin Nr. 22/2012, Ligjin Nr. 131/2012, dhe Ligjin Nr. 182/2014
  "PËR PROKURIMIN PUBLIK"
  Shkarko këtu
 • LIGJ Nr. 9936, datë 26.6.2008
  "PËR MENAXHIMIN E SISTEMIT BUXHETOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË"
  Shkarko këtu

Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së