Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

PROGRAMI I TRANSPARENCËS
Në mbështetje të Nenit 7 të Ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) ka përgatitur programin e transparencës.

Programi përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së AMSHC-së në kuadër të Ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI).

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës AMSHC-ja ndërton dhe rrit transparencën në punën institucionale, në zbatim të Ligjit “Për të Drejtën e Informimit”.

Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afate kohore për bërjen publike të tij, etj.
 • PROGRAMI I TRANSPARENCËS

 • KOORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT
  • Z. Alkent Shehaj
   Adresa: Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58, Kati II, Tiranë, Shqipëri
   E-mail: Alkent.Shehaj@amshc.gov.al


 • BAZA LIGJORE
  • LIGJ Nr. 119/2014
   "PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT"
   Shkarko këtu
  • LIGJ Nr. 152/2013
   "PËR NËPUNËSIN CIVIL"
   Shkarko këtu
  • LIGJ Nr. 9049, datë 10.4.2003
   "PËR DEKLARIMIN DHE KONTROLLIN E PASURIVE, TË DETYRIMEVE FINANCIARE TË TË ZGJEDHURVE DHE TË DISA NËPUNËSVE PUBLIKË"
   Shkarko këtu
  • LIGJ Nr. 9584, datë 17.7.2006
   "PËR PAGAT, SHPËRBLIMET DHE STRUKTURAT E INSTITUCIONEVE TË PAVARURA KUSHTETUESE DHE TË INSTITUCIONEVE TË TJERA TË PAVARURA, TË KRIJUARA ME LIGJ"
   Shkarko këtu
  • LIGJ Nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar me Ligjin Nr. 9800, datë 10.09.2007, Ligjin Nr. 9855, datë 26.12.2007, Ligjin Nr. 10170, datë 22.10.2009, Ligjin Nr.10 309, datë 22.07.2010, Ligjin Nr. 22/2012, Ligjin Nr. 131/2012, dhe Ligjin Nr. 182/2014
   "PËR PROKURIMIN PUBLIK"
   Shkarko këtu
  • LIGJ Nr. 9936, datë 26.6.2008
   "PËR MENAXHIMIN E SISTEMIT BUXHETOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË"
   Shkarko këtu


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së