INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
THIRRJE PËR PROJEKTE

Thirrje Nr. 2 për Projekte
(18 Mars - 8 Prill 2011)
Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), në përputhje me misionin dhe objektivat e saj që kanë për qëllim nxitjen, nëpërmjet asistencës financiare, të zhvillimit të qëndrueshëm të shoqërisë civile, krijimin e kushteve të favorshme për nisma qytetare në të mirë dhe interes të publikut, mbështetur në strategjinë e programit qeveritar dhe në Statutin e Agjencisë, në kuadrin e strategjisë së zhvillimit të turizmit dhe promovimit të trashëgimisë kulturore, shpall Thirrjen Nr. 2, duke ftuar organizatat e shoqërisë civile të konkurrojnë me projekt-propozime që mbulojnë fushat e mëposhtëme:

 1. Për një mjedis më cilësor në funksion të turizmit dhe veprimtari për një zhvillim të qëndrueshëm të tij (Krijimi i kushteve optimale, si: pastrimi i mjedisit, eliminimi i ndotjes akustike, ndërtimi i faciliteteve të përkohshme (portative) apo të përhershme higjeno-sanitare, etj);

 2. Kultura e shërbimit si një instrument i përmirësimit cilësor të zhvillimit të turizmit shqiptar. (Në restorante, hotele/shtëpi pritjeje, bare, mjedise argëtuese e të përbashkëta, etj);

 3. Nxjerrja në pah e traditave dhe trashëgimisë kulturore në zonat turistike të vendit (si: zhvillimi i veprimtarive kulturore-sportive-argëtuese, guida turistike, monumentet kulturore, kostumet kombëtare, muzika dhe kuzhina tradicionale, prodhime artizanale, modele jetese, etj).

Kohëzgjatja e projekteve nuk duhet të jetë më pak se dy muaj dhe jo më shumë se katër muaj.
Shuma e kërkuar prej AMSHC-së do të jetë: Maksimumi 1 000 000 lekë


Projekt - propozimi i plotë duhet të jetë i shoqëruar me dokumentet e mëposhtëme:


 1. Formulari i plotësuar i aplikimit, i vulosur dhe i nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i Organizatës (modeli i formularit mund të shkarkohet nga faqja jonë zyrtare);

 2. Vendimi i Gjykatës dhe Statuti (të noterizuar);

 3. Ekstrakti i Gjykatës (i cili merret në Zyrën e Regjistrimit të OJF-ve, pranë Gjykatës së Qarkut, Tiranë);

 4. NIPT-i (i noterizuar);

 5. Vërtetim nga Drejtoria e Tatim Taksave (që Organizata nuk ka detyrime të pashlyera përsa u përket kontributeve për sigurimet shoqërore, shëndetësore dhe tatim-taksat);

 6. Vërtetim për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore për OJF-në, për katër vitet e fundit (periudha 2007 - 2010). (Ky vërtetim lëshohet nga Drejtoritë Rajonale Tatimore. Për arsye orientimi, modelin aktual në fuqi të këtij vërtetimi, E-SIG 02/a, e gjeni të publikuar në faqen tonë zyrtare).

 7. Vërtetim bankar (ku pasqyrohen numri IBAN dhe numri i llogarisë së Organizatës, në lekë);

 8. Fotokopje e noterizuar e kontratave që Organizata ka lidhur me donatorë të tjerë në tre vitet e fundit, dhe/ose Licencën e lëshuar nga Ministria e PëSSHB;

 9. CV të Organizatës;

 10. Deklaratë/Marrëveshje Partneriteti (në rast se ka partneritet në këtë projekt-propozim).

Vini re: Mungesa e njërit prej dokumenteve të mësipërme, sjell automatikisht skualifikimin e projekt-propozimit.


Projekt-propozimi, bashkë me dokumentet e lartpërmendura, duhen dorëzuar në zyrën e Agjencisë deri ditën e premte, datë 08 Prill 2011, ora 14:00 në adresën:
Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, Rr. Abdi Toptani nr. 4, (Ish Ministria e Transporteve), kati IV, Tiranë, Shqipëri


Gjithashtu, ky projekt-propozim (jo i shoqëruar me dokumentet e lartpërmendura dhe jo i skanuar, por në formatin Word), duhet të na dërgohet brenda afatit të caktuar edhe me rrugë elektronike (e-mail) në adresën: info@amshc.gov.al në mënyrë që të bëhet regjistrimi në data base-in tonë për Thirrjen e Dytë.


Për pyetje në lidhje me këtë thirrje për projekt - propozime, ju lutemi na shkruani në adresën e-mail: info@amshc.gov.al ose telefononi në numrin: (04) 22 35 569.

Lista e Projekteve Fituese
Shënim: Listimi është bërë sipas rendit alfabetik të OJF-ve


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së