Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
THIRRJE PËR PROJEKTE

Thirrje Nr. 3 për Projekte
(3 - 17 Nëntor 2011)
SHUMË E RËNDËSISHME PËR THIRRJEN NR. 3!
Dokumente themelore të cilat mund t'i shkarkoni:
Formulari për Koncept-Idetë
Formulari i Aplikimit
Formulari i Kritereve të Vlerësimit të Projekt-Propozimeve të Plota
Kontrata-Tip
Raporti Përshkrues
     (pjesë integrale e Kontratës)
Formulari i Kalendarit Përfundimtar të Aktiviteteve
     (pjesë integrale e Kontratës)
Formulari i Kalendarit të Aktiviteteve të Periudhës Afatmesme
     (pjesë integrale e Kontratës)
Pasqyra Financiare
     (pjesë integrale e Kontratës)
Udhëzim për Raportimin dhe Monitorimin Financiar

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), në kuadrin e konkurimit të hapur dhe transparent sipas kritereve të përcaktuara në Ligjin Nr. 10093, datë 09.03.2009 Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në përputhje me statutin dhe misionin e saj: Asistencë Financiare për një zhvillim të qëndrueshëm të shoqërisë civile dhe krijimin e kushteve të favorshme për nisma qytetare në të mirë dhe interes të publikut ; shpall këtë Thirrje për Shprehje Interesi për të gjitha OJF-të e interesuara për projekte.


Në këtë fazë të parë, OJF-të janë të lutura të sjellin me postë ose dorazi vetëm Koncept-Idetë, max 3-4 faqe pranë zyrave të AMSHC-së në adresën:
Rr. Abdi Toptani Nr.4, Kati 4, Tiranë (ish Ministria e Transporteve).
Koncept-idetë duhet të na dërgohen gjithashtu edhe elektronikisht vetëm në formatin Word në adresën tonë e-mail: info@amshc.gov.al (Në variantin elektronik nuk është e nevojshme firma dhe vula e skanuar).


Aplikuesit, koncept-idetë e të cilëve janë përzgjedhur, do të ftohen të sjellin projekt-propozimet e tyre të plota. Pas vlerësimeve të projekt-propozimeve, do të bëhet shpallja e projekteve fituese dhe do të nisë lidhja e kontratave.


AMSHC-ja fton OJF-të e interesuara të sjellin Koncept-Ide për projekt propozime që kanë si objekt dhe mbulojnë fushat e mëposhtëme:

 1. Lufta kundër korrupsionit;
 2. Lufta kundër trafikimit te qenieve njerëzore e të trajtimit të viktimave të saj;
 3. Kundër dhunës në familje;
 4. Kundër dhunës ndaj fëmijëve;
 5. Nxitja e qytetareve në veprimtari, përfshirja e pjesëmarrja e tyre për edukimin/ kultivimin e ndjenjës komunitare;
 6. Ndërtimi i kapaciteteve në fushat e zhvillimit social, ku mungon prania e veprimtarisë së shoqërisë civile; ndërtimi i kapaciteteve për të ofruar shërbime që aktualisht mungojnë në tregun e shërbimeve sociale;
 7. Zhvillimi i bashkëpunimit ndërsektorial dhe i bashkëpunimit ndërmjet organizatave të shoqërisë civile;
 8. Nisma lobuese që promovojnë interesat e qytetarëve/grupeve të interesit/komuniteteve, sidomos interesat e grupeve vulnerabël të shoqërisë;
 9. Nisma të shoqërisë civile në ndihmë të punësimit dhe që parandalojnë/frenojnë tregun informal të punës;
 10. Rritja e ndikimit të shoqërisë civile në proceset e hartimit, vendim marrjes dhe monitorimit të politikave publike.

Aplikuesit, person juridik, që janë regjistruar sipas ligjit dhe kryejnë veprimtari në përputhje me qëllimin e përcaktuar në statutin e tyre, kanë të drejtë të aplikojnë, konkurojnë dhe të paraqesin koncept-idetë e tyre.


Koncept-Idetë duhet të përmbajnë një ekstrakt të qartë të projekt propozimit. Formularin e aplikimit për koncept-idetë mund ta shkarkoni nga faqja jonë zyrtare në adresën: www.amshc.gov.al


  Financimi me grante për projekte:
 1. Afatshkurtra (deri 12 muaj); max. 5 milionë lekë
 2. Afatgjata (mbi 12 muaj); max. 10 milionë lekë

Afati i fundit kohor për dorëzimin ose me rrugë postare ose dorazi, si dhe me e-mail të koncept idesë është data 17 Nëntor 2011. Koncept-idete e dorëzuara pas afatit të përcaktuar kohor nuk do të pranohen.


  Në fazën e dytë, vetëm aplikuesit e koncept ideve të përzgjedhura duhet të shoqërojnë Projekt - Propozimin e plotë me dokumentet e mëposhtëme:
 1. Formulari i plotësuar i aplikimit, i vulosur dhe i nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i Organizatës (modeli i formularit mund të shkarkohet nga faqja jonë zyrtare);
 2. Vendimi i Gjykatës dhe Statuti (të noterizuar);
 3. Ekstrakti i Gjykatës (i cili merret në Zyrën e Regjistrimit të OJF-ve, pranë Gjykatës së Qarkut, Tiranë);
 4. NIPT-i (i noterizuar);
 5. Vërtetim nga Drejtoria e Tatim Taksave (që Organizata nuk ka detyrime të pashlyera përsa u përket kontributeve për sigurimet shoqërore, shëndetësore dhe tatim-taksat);
 6. Vërtetim për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore për OJF-në, për katër vitet e fundit (periudha 2008 - 2011). (Ky vërtetim lëshohet nga Drejtoritë Rajonale Tatimore. Për arsye orientimi, modelin aktual në fuqi të këtij vërtetimi, E-SIG 02/a, e gjeni të publikuar në faqen tonë zyrtare).
 7. Vërtetim bankar (ku pasqyrohen numri IBAN dhe numri i llogarisë së Organizatës, në lekë);
 8. Fotokopje e noterizuar e kontratave që Organizata ka lidhur me donatorë të tjerë në tre vitet e fundit, dhe/ose Licencën e lëshuar nga Ministria e PÇSSHB;
 9. CV të Organizatës;
 10. Deklaratë/Marrëveshje Partneriteti (në rast se ka partneritet në këtë projekt-propozim).

Vini re:
Mungesa e njërit prej dokumenteve të mësipërme, sjell automatikisht skualifikimin e projekt-propozimit.


Për pyetje në lidhje me këtë thirrje për koncept idetë, ju lutemi na shkruani në adresën e-mail: info@amshc.gov.al ose telefononi në numrin: (04) 22 35 569.


Lista e Projekteve Fituese
Shënim: Listimi është bërë sipas rendit alfabetik të OJF-ve
SHUMË E RËNDËSISHME PËR THIRRJEN NR. 3!
Dokumente themelore të cilat mund t'i shkarkoni:
Formulari për Koncept-Idetë
Formulari i Aplikimit
Formulari i Kritereve të Vlerësimit të Projekt-Propozimeve të Plota
Kontrata-Tip
Raporti Përshkrues
     (pjesë integrale e Kontratës)
Formulari i Kalendarit Përfundimtar të Aktiviteteve
     (pjesë integrale e Kontratës)
Formulari i Kalendarit të Aktiviteteve të Periudhës Afatmesme
     (pjesë integrale e Kontratës)
Pasqyra Financiare
     (pjesë integrale e Kontratës)
Udhëzim për Raportimin dhe Monitorimin Financiar

Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së