Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

THIRRJE PËR PROJEKTE

Thirrje Nr. 4 për Projekte
(27 Dhjetor 2012 – 15 Shkurt 2013)
SHUMË E RËNDËSISHME PËR THIRRJEN NR. 4!
Dokumente themelore të cilat mund t'i shkarkoni:
 1. Lista përfundimtare e projekteve fituese të Thirrjes Nr. 4
 2. Lista e projekteve të përzgjedhura në Thirrjen Nr. 4
 3. Raporti Përshkrues
 4. Formulari i Kalendarit Përfundimtar të Aktiviteteve
 5. Formulari i Kalendarit të Aktiviteteve të Periudhës Afatmesme
 6. Pasqyra Financiare
 7. Udhëzim për Raportimin dhe Monitorimin Financiar
 8. Formulari i Aplikimit
 9. Kontrata-Tip
 10. Formulari i Kritereve të Vlerësimit të Projekt-Propozimeve të Plota
Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), në kuadrin e konkurimit të hapur dhe transparent sipas kritereve të përcaktuara në Ligjin Nr. 10093, datë 09.03.2009 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, në përputhje me statutin dhe misionin e saj: Asistencë Financiare për një zhvillim të qëndrueshëm të shoqërisë civile dhe krijimin e kushteve të favorshme për nisma qytetare në të mirë dhe interes të publikut; shpall këtë Thirrje për Shprehje Interesi për të gjitha OJF-të e interesuara për projekte.

OJF-të janë të lutura t’i sjellin projekt-propozimet vetëm dorazi pranë zyrave të AMSHC-së në adresën: Rr. Abdi Toptani Nr.4, Kati 4, Tiranë (ish Ministria e Transporteve).

Projekt-Propozimet duhet të na dërgohen gjithashtu edhe elektronikisht vetëm në formatin Word në adresën tonë e-mail: info@amshc.gov.al (Në variantin elektronik nuk është e nevojshme firma dhe vula e skanuar).

Pas vlerësimeve të projekt-propozimeve, do të bëhet shpallja e projekteve fituese dhe do të nisë lidhja e kontratave.
AMSHC-ja fton OJF-të e interesuara të sjellin projekt-propozime që kanë si objekt dhe mbulojnë fushat e mëposhtëme:
 1. Lufta kundër korrupsionit;
 2. Nxitja e qytetareve në veprimtari, përfshirja e pjesëmarrja e tyre për edukimin/kultivimin e ndjenjës komunitare;
 3. Nisma lobuese që promovojnë interesat e qytetarëve/grupeve të interesit/komuniteteve, sidomos interesat e grupeve vulnerabël të shoqërisë;
 4. Nisma të shoqërisë civile në ndihmë të punësimit dhe që parandalojnë/frenojnë tregun informal të punës;

Aplikuesit, person juridik, që janë regjistruar sipas ligjit dhe kryejnë veprimtari në përputhje me qëllimin e përcaktuar në statutin e tyre, kanë të drejtë të aplikojnë, konkurojnë dhe të paraqesin projekt-propozimet e tyre.

Formularin e aplikimit për projekt-propozime mund ta shkarkoni nga faqja jonë zyrtare në adresën: www.amshc.gov.al

Sugjerohen projekte ku vlera maksimale e kërkuar të jetë 1,000,000 (një milion) lekë.

Afati i fundit kohor për dorëzimin vetëm dorazi, si dhe me e-mail të projekt-propozimeve është data 15 Shkurt 2013. Pas këtij afati nuk do të pranohet asnjë projekt-propozim.

Projekt-propozimet duhet të shoqërohen me dokumentet e mëposhtëme:
 1. Formulari i plotësuar i aplikimit, i vulosur dhe i nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i Organizatës (modeli i formularit mund të shkarkohet nga faqja jonë zyrtare);
 2. Vendimi i Gjykatës dhe Statuti (të noterizuar);
 3. Ekstrakti i Gjykatës (i cili merret në Zyrën e Regjistrimit të OJF-ve, pranë Gjykatës së Qarkut, Tiranë);
 4. NIPT-i (i noterizuar);
 5. Vërtetim nga Drejtoria e Tatim Taksave (që Organizata nuk ka detyrime të pashlyera përsa u përket kontributeve për sigurimet shoqërore, shëndetësore dhe tatim-taksat);
 6. Vërtetim për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore për OJF-në, për katër vitet e fundit (periudha 2009 - 2012). (Ky vërtetim lëshohet nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore Rajonale. Nga Drejtoritë Rajonale Tatimore lëshohen vërtetime kryesisht për 3 muajt e fundit qe keni deklaruar ose paguar. Për arsye orientimi, modelin aktual në fuqi të këtij vërtetimi, E-SIG 02/a, e gjeni të publikuar në faqen tonë zyrtare. Kliko këtu)
 7. Vërtetim bankar (ku pasqyrohen numri IBAN dhe numri i llogarisë së Organizatës, në lekë);
 8. Fotokopje e noterizuar e kontratave që Organizata ka lidhur me donatorë të tjerë në tre vitet e fundit, dhe/ose Licencën e lëshuar nga Ministria e PÇSSHB;
 9. CV të Organizatës (të firmosur dhe vulosur nga përfaqësuesi ligjor i OJF-së);
 10. Deklaratë/Marrëveshje Partneriteti (origjinale ose fotokopje të noterizuar, në rast se ka partneritet në këtë projekt-propozim).

Vini re:
Në momentin e dorëzimit të projekt-propozimeve në rast mungese të njërit prej dokumenteve të lartpërmendura, apo jo në formën e kërkuar, aplikimi nuk do të pranohet.


Për pyetje në lidhje me këtë thirrje për projekt-propozime, ju lutemi na shkruani në adresën e-mail: info@amshc.gov.al ose telefononi në numrin: (04) 22 35 569.

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) i fton përfaqësuesit e OJF-ve që veprojnë në Shqipëri për të regjistruar të dhënat e OJF-së në "Bazën e të Dhënave të OJF-ve të regjistruara në AMSHC".
Më shumë »


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së