INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

THIRRJE PËR PROJEKTE

THIRRJE NR. 7 PËR PROJEKTE
(5 shkurt – 6 mars 2015)
SHUMË E RËNDËSISHME PËR THIRRJEN NR. 7!
Dokumente themelore të cilat mund t'i shkarkoni:
 1. Lista e projekteve fituese të Thirrjes Nr. 7
 2. Raporti Përshkrues
 3. Formulari i Kalendarit të Aktiviteteve
 4. Pasqyra Financiare
 5. Udhëzim për Raportimin dhe Monitorimin Financiar
 6. Formulari i Aplikimit
 7. Kontrata-Tip
 8. Formulari i Kritereve të Vlerësimit të Projekt-Propozimeve të Plota
Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), në kuadrin e konkurimit të hapur dhe transparent sipas kritereve të përcaktuara në Ligjin Nr. 10093, datë 09.03.2009 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, në përputhje me statutin dhe misionin e saj: Asistencë Financiare për një zhvillim të qëndrueshëm të shoqërisë civile dhe krijimin e kushteve të favorshme për nisma qytetare në të mirë dhe interes të publikut; shpall këtë Thirrje për Shprehje Interesi për të gjitha OJF-të e interesuara për projekte.

OJF-të janë të lutura t’i sjellin projekt-propozimet dorazi pranë zyrave të reja të AMSHC-së në adresën: Rruga "Frosina Plaku", Nr. 58, Godina e Observatorit, Kati II, Tiranë

Projekt-Propozimet duhet të na dërgohen gjithashtu edhe elektronikisht vetëm në formatin Word në adresën tonë e-mail: info@amshc.gov.al (Në variantin elektronik nuk është e nevojshme firma dhe vula e skanuar).

Pas vlerësimeve të projekt-propozimeve, do të bëhet shpallja e projekteve fituese dhe do të nisë lidhja e kontratave.

Theksojmë se pas konsultimeve dhe diskutimeve të përbashkëta të AMSHC-së me OJF-të lidhur me prioritetet e sugjeruara nga organizatat dhe në mbështetje të legjislacionit dhe misionit të AMSHC-së, si edhe në përputhje me prioritetet qeveritare, Bordi Mbikëqyrës i AMSHC-së vendosi të përzgjedhë pikërisht ato të cilat ishin më të zëshme. Kjo për të treguar që konsultat direkte vlejnë dhe zëri i organizatave dëgjohet.

Ftohen OJF-të e interesuara të sjellin projekt-propozime që kanë si objekt dhe mbulojnë fushat e mëposhtme:
 1. Mbështetje e nismave që ndikojnë në përmirësimin e kushteve të personave me aftësi të kufizuar, përfshi këtu fuqizimin e kapaciteteve profesionale dhe përditësimin e operatorëve, sensibilizimin e shoqërisë dhe rritjen e ndjeshmërisë ndaj kësaj kategorie;
 2. Promovimi i nismave të qeverisjes së mirë, përfshi këtu luftën ndaj korrupsionit, zhvillimin e demokracisë dhe pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse të qyterarëve në politikbërje;
 3. Promovimi dhe integrimi shoqëror i komunitetit rom dhe pakicave të tjera të pranishme në Shqipëri;
 4. Fuqizimi i organizatave të shoqërisë civile, kryesisht ato të sapoformuara, të drejtuara nga të rinj dhe me aktivtete e seli në zonat periferike të Shqipërisë;
 5. Fuqizimi i barazisë gjinore, luftës kundër diskriminimeve që rrjedhin nga seksi, raca apo bindje të tjera personale;
 6. Fuqizimi i nismave që kanë si objektiv mbrojtjen e mjedisit dhe rritjen e ndërgjegjshmërisë ambientaliste të qytetarëve, kryesisht të rinjve;
 7. Forcimi i institucionit të tolerancës dhe dialogut si vlera themelore të demokracisë (të drejtat e njeriut, lufta kundër dhunës dhe diskriminimit, diversiteti si vlerë dhe pasuri për një shoqëri demokratike);
 8. Fuqizimi i vullnetarizmit,sidomos atij rinor, si edhe lidhjeve me partnerë rajonalë dhe ndërkombëtarë në këtë sektor;
 9. Fuqizimi i nismave kulturore dhe artistike që krijojnë vlerë të shtuar për kontekstin social dhe zhvillimin e sinergjive brenda shoqerise civile


Aplikuesit, persona juridike që janë regjistruar sipas ligjit dhe kryejnë veprimtari në përputhje me qëllimin e përcaktuar në statutin e tyre, kanë të drejtë të aplikojnë, konkurojnë dhe të paraqesin projekt-propozimet e tyre.

Formularin e aplikimit për projekt-propozime mund ta shkarkoni nga faqja jonë zyrtare në adresën: www.amshc.gov.al

Kohëzgjatja maksimale e projekt-propozimeve të jetë deri në 8 (tetë) muaj.

Thirrja është e ndarë në dy komponentë:
 1. Financime të mbuluara nga AMSHC
 2. Financime të mbuluara nga donatorë të tjerë dhe AMSHC
  (Për këtë komponent është përcaktuar 20% nga fondi i përgjithshëm)

Afati i fundit kohor për dorëzimin vetëm dorazi si dhe me e-mail të projekt-propozimeve është ditën e premte, datë 6 mars 2015 ora 14:00. Pas këtij afati nuk do të pranohet asnjë projekt-propozim.

Projekt-propozimet duhet të shoqërohen me dokumentet e mëposhtme:
 1. Formulari i plotësuar i aplikimit, i vulosur dhe i nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i Organizatës (Formulari duhet firmosur në çdo faqe);
 2. Vendimi i Gjykatës dhe Statuti (të noterizuar);
 3. Ekstrakti i Gjykatës (i cili merret në Zyrën e Regjistrimit të OJF-ve, pranë Gjykatës së Qarkut, Tiranë) - origjinal ose i noterizuar;
 4. NIPT-i (i noterizuar);
 5. Vërtetim nga Drejtoria e Tatim Taksave (që Organizata nuk ka detyrime të pashlyera përsa u përket kontributeve për sigurimet shoqërore, shëndetësore dhe tatim-taksat) - origjinal ose i noterizuar;
 6. Vërtetim bankar (ku pasqyrohen numri IBAN dhe numri i llogarisë së Organizatës, në lekë) - origjinal;
 7. CV të Organizatës (të firmosur dhe vulosur nga përfaqësuesi ligjor i OJF-së) dhe Licencën e lëshuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nëse ka aktivitetete të parashikuara në projekt që nuk mund të kryhen pa zotëruar një Licencë të akorduar nga autoritet publike (për shembull: në rastet kur projekt-propozimet kanë aktivitete që kërkojnë ekspertizën e psikologut, ky i fundit duhet të ketë licensë për të kryer këtë funksion);
 8. Deklaratë/Marrëveshje Partneriteti (origjinale ose fotokopje të noterizuar, në rast se ka partneritet në këtë projekt-propozim)

Vini re:
Në momentin e dorëzimit të projekt-propozimeve në rast mungese të njërit prej dokumenteve të lartpërmendura, apo nëse nuk do të jetë në formën e kërkuar do skualifikohet.

Për pyetje në lidhje me këtë thirrje për projekt-propozime, ju lutemi na shkruani në adresën e-mail: info@amshc.gov.al


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së