INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
THIRRJE PËR PROJEKTE

THIRRJE NR. 9 PËR PROJEKTE
(22 shkurt – 25 mars 2016)
SHUMË E RËNDËSISHME PËR THIRRJEN NR. 9!
Dokumente themelore të cilat mund t'i shkarkoni:
 1. Lista e projekteve fituese të Thirrjes Nr. 9
 2. Raporti Përshkrues
 3. Formulari i Kalendarit të Aktiviteteve
 4. Pasqyra Financiare
 5. Udhëzim për Raportimin dhe Monitorimin Financiar
 6. Listë për shpenzimet që nuk mbulohen nga financimi me grante
 7. Formulari i Aplikimit
 8. Kontrata-Tip
 9. Formulari i Kritereve të Vlerësimit të Projekt-Propozimeve të Plota
Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), në kuadrin e konkurimit të hapur dhe transparent sipas kritereve të përcaktuara në Ligjin Nr. 10093, datë 09.03.2009 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, në përputhje me statutin dhe misionin e saj: Asistencë Financiare për një zhvillim të qëndrueshëm të shoqërisë civile dhe krijimin e kushteve të favorshme për nisma qytetare në të mirë dhe interes të publikut; shpall këtë Thirrje për Shprehje Interesi për të gjitha OJF- të e interesuara për projekte.

OJF-të janë të lutura t’i sjellin projekt-propozimet dorazi pranë zyrave të reja të AMSHC-së në adresën:
Rruga "Frosina Plaku", Nr. 58, Godina e Observatorit, Kati II, Tiranë, Shqipëri

Projekt-Propozimet duhet të na dërgohen gjithashtu edhe elektronikisht vetëm në formatin Word në adresën tonë e-mail: info@amshc.gov.al
(Në variantin elektronik nuk është e nevojshme firma dhe vula e skanuar).

Pas vlerësimeve të projekt-propozimeve, do të bëhet shpallja e projekteve fituese dhe do të nisë lidhja e kontratave.

Ftohen OJF-të e interesuara të sjellin projekt-propozime që kanë si objekt dhe mbulojnë fushat e mëposhtme:
 1. Mbështetje e nismave që ndikojnë në përmirësimin e kushteve të grupeve në nevojë dhe personave me aftësi të kufizuar, përfshirë këtu mbështetjen me infrastrukturë ndihmëse, fuqizimin e kapaciteteve profesionale dhe nxitjen e zhvillimit të shërbimeve nga operatorët, sensibilizimin e shoqërisë dhe rritjen e ndjeshmërisë ndaj tyre;
 2. Evidentimi i nismave të qeverisjes së mirë përfshi këtu ndikimin e shoqërisë civile dhe pjesëmarrje në zhvillimin e politikave dhe përmirësimet në sistemet e ofrimit të shërbimeve me në qendër qytetarin, luftën ndaj korrupsionit përmes inovacionit dhe modernizimit të sistemeve pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse të qyterarëve dhe shoqërisë civile në performancën e shërbimeve dhe politikë-bërje;
 3. Mbështetja e nismave dhe reformave që përmirësojnë mjedisin mundësues të shoqërisë civile, fuqizimi e rolit të organizatave të shoqërisë civile në to dhe zhvillimin e politikave prioritare dhe sektoriale, krijimi i kushteve për sisteme që rrisin dhe lehtesojnë një mjedis mundësues, përfshirë rritjen e rolit të shoqërisë civile në komunikimin publik dhe dialogun për zhvillim;
 4. Fuqizimi i barazisë gjinore, luftës kundër diskriminimeve që rrjedhin nga seksi, raca apo bindje të tjera personale;
 5. Fuqizimi i nismave që kanë si objektiv mbrojtjen e mjedisit dhe rritjen e ndërgjegjshmërisë ambientaliste të qytetarëve, kryesisht të rinjve;
 6. Fuqizimi i iniciativave rinore, si edhe lidhjeve me partnerë rajonalë dhe ndërkombëtarë në këtë sektor dhe zhvillimin lokal dhe rajonal të vendit; krijimi i kushteve për biznese sociale dhe aktivitete te tjera me karakter inovativ.
 7. Mbështetje nismave kulturore dhe artistike që krijojnë vlerë të shtuar për kontekstin social dhe zhvillimin e sinergjive brenda shoqerisë civile.

Aplikuesit, persona juridike që janë regjistruar sipas ligjit dhe kryejnë veprimtari në përputhje me qëllimin e përcaktuar në statutin e tyre, kanë të drejtë të aplikojnë, konkurojnë dhe të paraqesin projekt- propozimet e tyre.

Formularin e aplikimit për projekt-propozime mund ta shkarkoni nga faqja jonë zyrtare në adresën: www.amshc.gov.al.

Kohëzgjatja minimale e projekt- propozimeve do të jetë 4 (katër) mujor ndërsa koha maksimale e tyre të jetë deri në 12 (dymbëdhjetë) muaj.


Thirrja është e ndarë në dy komponentë:
 1. Financime të mbuluara nga AMShC;
 2. Financime të mbuluara nga donatorë të tjerë dhe AMShC;
  (Për këtë komponent është përcaktuar 50% nga fondi i përgjithshëm)

Afati i fundit kohor për dorëzimin vetëm dorazi si dhe me e-mail të projekt-propozimeve është dita e premte, datë 25 Mars 2016, ora 14:00. Pas këtij afati nuk do të pranohet asnjë projekt-propozim.


Projekt-propozimet duhet të shoqërohen me dokumentet e mëposhtme:
 1. Formulari i plotësuar i aplikimit, i vulosur dhe i nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i Organizatës (Formulari duhet firmosur në çdo faqe);
 2. Vendimi i Gjykatës dhe Statuti (të noterizuar) brenda 3-mujorit referuar datës së mbylljes së afatit të aplikimit;
 3. Ekstrakti i Gjykatës (i cili merret në Zyrën e Regjistrimit të OJF-ve, pranë Gjykatës së Qarkut, Tiranë) – origjinal sa më pranë ditës së mbylljes së aplikimit;
 4. NIPT-i (i noterizuar) brenda 3-mujorit referuar datës së mbylljes së afatit të aplikimit;
 5. Vërtetim nga Drejtoria e Tatim Taksave (që Organizata nuk ka detyrime të pashlyera përsa u përket kontributeve për sigurimet shoqërore, shëndetësore dhe tatim-taksat) - origjinal brenda afatit të Thirrjes;
 6. Vërtetim bankar (ku pasqyrohen numri IBAN dhe numri i llogarisë së Organizatës, në lekë) - origjinal brenda afatit të Thirrjes;
 7. CV të Organizatës (të firmosur dhe vulosur nga përfaqësuesi ligjor i OJF- së) dhe Licencën e lëshuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nëse ka aktivitetete të parashikuara në projekt që nuk mund të kryhen pa zotëruar një Licencë të akorduar nga autoritet publike (për shembull: në rastet kur projekt-propozimet kanë aktivitete që kërkojnë ekspertizën e psikologut, ky i fundit duhet të ketë licensë për të kryer këtë funksion);
 8. Deklaratë/Marrëveshje Partneriteti (origjinale ose fotokopje të noterizuar, në rast se ka partneritet në këtë projekt-propozim).

Vini re:
Në momentin e shqyrtimit të dosjes me projekt-propozimin/et nga Komisioni i Posaçëm i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), në rast mungese të njërit prej dokumenteve të lartpërmendura, apo nëse nuk do të jetë në formën e kërkuar do skualifikohet.

Për pyetje në lidhje me këtë thirrje për projekt-propozime, ju lutemi na shkruani në adresën e-mail: info@amshc.gov.al

Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së