Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Takime rajonale (Korrik 2010)

Me mbështetjen e Projektit "Fuqizimi i Shoqërisë Civile dhe Strukturave Demokratike në Shqipëri", gjatë muajit Korrik 2010, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) organizoi 5 takime rajonale në qytetet Vlorë, Shkodër, Durrës, Pogradec dhe Tiranë. Në Tiranë takimi u organizua me përfaqësues të organizatave të grave.

Në këto takime, veç përfaqësuesve të organizatave jo fitimprurëse, morën pjesë edhe përfaqësues të pushtetit vendor. Numri i organizatave të shoqërisë civile arriti gjithsej në 132, ndërsa përfaqësues të organeve të pushtetit lokal ishin 16 persona. Nga të gjithë pjesëmarrësit, 94 ishin gra.

Agjencia, në këto takime pune u përfaqesua nga Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së Z. Rudi Bobrati dhe pjesëtarë të stafit.

Gjithashtu, në muajin shtator 2010, në bashkëpunim me OSBE-në, Z. Rudi Bobrati do të zhvillojë takime edhe në rrethet e Korçës dhe Kukësit.


Qëllimi i takimeve
  1. Prezantimi i Agjencisë, ndërtimi i kontakteve dhe fillimi i dialogut midis AMSHC-së dhe aktorëve të Shoqërisë Civile.
    Takimet rajonale mundësuan vendosjen e kontakteve direkte të AMSHC-së me shoqërinë civile. Në këto takime, ndër të tjera, u diskutua rreth çështjeve më të ndjeshme me të cilat përballet aktualisht shoqëria civile.
  2. Promovimi i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile nëpërmjet prezantimit të Dokumenteve kryesore të Agjencisë (Procedura e Dhënies së Granteve, Formulari i Aplikimit, Kriteret e Vlerësimit, Kontrata Tip, etj.).


Gjatë takimeve u prezantuan:
  • Dokumentet në të cilat mbështetet AMSHC-ja në punën e saj lidhur me shpërndarjen/dhënien e fondeve/granteve për mbështetjen e organizatave të shoqërisë civile;
  • Struktura e Agjencisë dhe Bordit Mbikëqyrës;
  • Instrumentet e transparencës që përdor AMSHC-ja në veprimtarinë e saj dhe prioritetet strategjike të Agjencisë që përkojnë me përparësitë e programit qeverisës dhe prioritetet e zhvillimit të vendit.


Vlorë
Tiranë

Shkodër

PogradecDurrës


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së