Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

VEPRIMTARI

Sektori i Zhvillimit të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Komunikimit i AMSHC-së elaboron mbi specifikat per Organizatat Jofitimprurese lidhur me reformën në Ligjin Nr. 8788 në tryezën e rrumbullakët të organizuar nga Fondacioni SOROS dhe Ministria e Drejtësisë

Tiranë, 01 Tetor 2012

Në datën 01 Tetor 2012, Përgjegjësi i Sektorit të Zhvillimit të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Komunikimit Z. Aurel Laçi dhe Specialisti i Financës Z. Endrit Pollo morën pjesë në takimin e organizuar nga Fondacioni SOROS dhe Ministria e Drejtësisë në Hotel Rogner, për tryezën e rrumbullakët për prezantimin dhe diskutimin e reformës në Ligjin Nr. 8788 datë 07.05.2001 "Për Organizatat Jofitimprurëse", i ndryshuar". Grupi i Punës i ngritur nga Ministri i Drejtësisë, nën drejtimin e Zv. Ministres së Drejtësisë Znj. Brikena Kasmi, prezantoi draftin e projektligjit që sjell disa ndryshime në Ligjin "Për Organizatat Jofitimprurëse" i ndryshuar" për reflektimin e kërkesave të Rekomandimit 8 të FATF-së.

Në diskutimet e kësaj tryeze, përfaqësuesit e AMSHC-së sollën kontributet e krijuara nga eksperienca e deritanishme e Institucionit në mbështetje të OJF-ve. Megjithë sugjerimet, vërejtjet dhe kontestimet e ndryshme që u bënë nga përfaqësues të OJF-ve të ndryshme ndaj draftit projektligjit të prezantuar nga paneli, në fund u arrit që Ministria e Drejtësisë të përfshijë përmirësimet e nevojshme ligjore në reformën e ndërmarrë në fushën e organizatave jofitimprurëse. Në këtë kontekst, nga përfaqësuesit e AMSHC-së u dhanë sugjerime dhe rekomandime për përmirësime të neneve të caktuara të draftit të projektligjit, si edhe u ofrua ndihma konkrete në sqarimin dhe interpretimin para pjesmarrësve të disa aspekteve organizative dhe ligjore që prekin statusin e përgjegjësisë së OJF-ve gjatë veprimtarisë së tyre në lidhje me Autoritetet Tatimore, dhe institucione të tjera publike. Vlera e këtyre kontributeve për përmirësimet ligjore u vu në dukje edhe nga Zv. Ministrja e Drejtësisë Znj. Brikena Kasmi, e cila u kërkoi përfaqësuesve të AMSHC-së hartimin në formën e një pakete dhe dërgimin e tyre në rrugë zyrtare në Ministrinë e Drejtësisë për t'u integruar në tekstin final të draftit të projektligjit.

Ndërkohë që edhe përfaqësuesi i Fondacionit SOROS në këtë takim, vlerësoi masën e përmirësimeve cilësore që solli AMSHC në diskutimet e zhvilluara në kuadër të reformës ligjore për organizatat jofitimprurëse, duke nënvizuar nevojën e zgjerimit dhe mbajtjes së bashkëpunimit të qëndrueshëm midis palëve në iniciativa që ndikojnë në zhvillimin e qëndrueshëm dhe rritjen e kapaciteteve të shoqërisë civile në Shqipëri.Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së