Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

AMSHC mbajti trajnimin e parë mbi udhëzimet për plotësimin e aplikimeve për Organizatat Jo-Fitimprurëse (OJF-të) në Tiranë

Tiranë, 28 Janar 2013

Nën drejtimin e Sektorit të Zhvillimit të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Komunikimit të AMSHC-së, ashtu siç ishte paralajmëruar sot u mbajt trajnimi i parë i planifikuar për OJF-të e interesuara si pjesë e ciklit trajnim-udhëzues me procedurat për plotësimin e formularit të aplikimit dhe me një njohje të përgjithshme që OJF-të duhet të kenë parasysh gjatë aplikimit.

Kjo seancë bashkëbisedimi me OJF-të lidhur me mënyrën e plotësimit të formular aplikimit u konsiderua e dobishme, duke u nisur nga interesimi i madh i pjesëmarrësve, që në numër tejkaloi pritshmëritë e organizatorëve si dhe nga pjesmarrja e Organizatave të interesuara. Pjesëmarrja ishte heterogjene, ku përfshiheshin OJF që përfaqësonin grupe të ndryshme të interesit dhe vinin nga zona të ndryshme të Shqipërisë së Mesme.

Përfaqsuesit e OJF-ve të pranishme shtruan një mori çështjesh të natyrave të ndryshme, siç janë specifikat financiare, plotësimi i dokumentacionit ligjor apo lejueshmëria e aktiviteteve në projekt, për të cilat u dhanë shpjegime veçmas, në mënyrë që plotësimi të bëhet saktë dhe pa gabime teknike e përmbajtësore.

Ekipi i përzgjedhur Sektorit të Zhvillimit të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Komunikimit të AMSHC-së, nën drejtimin e Specialistes për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Komunikim, Zsh. Irisi Beleraj, njoftoi të pranishmit që konsultimi me OJF-të e interesuara është proces në vazhdimësi dhe se përveç seancës përmbyllëse të paralajmëruar për datën 11 shkurt 2013, OJF-të do të kenë mundësi të drejtohen përmes komunikimit elektronik, lidhur me paqartësitë e mundshme që mund të kenë deri në mbylljen e thirrjes për aplikim.


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së