Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

VEPRIMTARI

Mbahen trajnimet e radhës mbi udhëzimet për plotësimin e aplikimeve për Organizatat Jo-Fitimprurëse (OJF-të) në Fier dhe Shkodër

Në datat 29 dhe 31 Janar 2013 u mbajtën përkatësisht në qytetet Fier dhe Shkodër trajnimet e radhës të paralajmëruara për OJF-të e interesuara nga Shqipëria e Jugut dhe e Veriut si pjesë e ciklit trajnime-udhëzuese, me procedurat për plotësimin e formularit të aplikimit dhe me një njohje të përgjithshme që OJF-të duhet të kenë parasysh gjatë aplikimit. OJF-të aktive nga Shqipëria e Jugut dhe të Veriut, të pranishme në këto seanca, u mblodhën për të bashkëbiseduar me ekipin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile lidhur me specifikat dhe vështirësitë që janë duke hasur me plotësimin e aplikimit për thirrjen aktuale të AMSHC-së për projekte.

Përfaqsuesit e AMSHC-së në përbërje të së cilës ishin specialistë si nga fusha e financave, Zhvillimit të Projekteve si dhe ekspert nga fusha ligjore, i paraprinë bashkëbisedimit në këto trajnime, duke paraqitur një vështrim analitik të asaj se ku kanë hasur kryesisht OJF-të probleme në plotësimin e aplikacionit nga tri thirrjet e para, duke ofruar edhe zgjidhjet respektive. Në vazhdën e kësaj analize u paraqitën edhe udhëzimet dhe mënyrat për plotësimin sa më adekuat të formular aplikimit.

Përfaqsuesit e OJF-vë të pranishëm, shtruan një mori çështjesh të natyrave të ndryshme siç janë lejueshmëria e aktiviteteve specifike, përpilimi dhe strukturimi kompatibil i tabelës financiare me aktivitetet specifike apo qëndrushmëria dhe efektshmëria e projekteve, çështje të cilat u trajtuan një për një në këtë bashkëbisedim, për të cilat u dhanë shpjegime adekuate dhe u ofruan edhe zgjidhjet nga ekipi i AMSHC-së.

Përgjegjësja e trajnimit nga AMSHC Zsh. Irisi Beleraj në vijim të shpjegimeve që bëri, theksoi se qëllimi i këtij trajnimi në vetvete është mobilizimi sa më ekspeditiv i organizatave të shoqërisë civile nga të gjitha rrethet e Shqipërisë, me fokus në ato të zonave rurale që të arrijnë të konkurrojnë me projekte cilësore, në mënyrë që sa më shumë të ngushtohet diferenca me OJF-të e zonave urbane që aktualisht janë më të fuqishme si në resurse edhe në kapacitete.

Gjithashtu në fund të trajnimeve u theksua që asistenca teknike do të jetë e vazhdueshme, ndaj OJF-të do të kenë mundësi të drejtohen përmes komunikimit elektronik lidhur me paqartësitë eventuale që mund të kenë deri në mbylljen e thirrjes për aplikim.Fier, 29 Janar 2013Shkodër, 31 Janar 2013Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së