Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

VEPRIMTARI

Takim pune me Maksymilian Fras, ekspert në programet e BE-së mbi qytetarinë dhe kulturën

Tiranë, 05 Mars 2013

Pas prezantimit pak ditë më parë në Tiranë, të projektit të KE - Mbështetje për pjesëmarrjen e Qeverisë së Shqipërisë në Programet Komunitare, të organizuara për familjarizimin e publikut shqiptar mbi qytetarinë dhe programet kulturore, Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, Rudi Bobrati, i shoqëruar nga Shefi i Departamenti për Zhvillimin e Programeve, Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Komunikimin Isak Bilalli, priti z Maksymilian Fras, ekspert për qytetarinë dhe programit të kulturës të BE-së, në kuadrin e "Mbështetje për pjesëmarrjen e Qeverisë së Shqipërisë në Programet Komunitare", një projekt i financuar nga BE, për të diskutuar dhe shqyrtuar specifikat e këtij programi dhe të bashkëpunimit në të ardhmen.

Z. Fras shpjegoi objektivin kryesor të programit kulturor, duke theksuar synimin për të rritur nivelin e lidhjeve të përbashkëta kulturore të europianëve, bazuar në trashëgiminë e përbashkët kulturore, nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve të bashkëpunimit mes operatorëve kulturorë në vendet evropiane. Shqipëria është një nga vendet që i mundësohet qasja në këtë program, prandaj pjesëmarrja e OShC-ve dhe subjekteve të tjera, do të ishte e dobishme dhe e vlefshme. Z. Fras informoi mbi detajet e Programit Europa për Qytetarët, i cili synon të sjellë Europën më pranë qytetarëve të Shqipërisë dhe mundësimin e pjesëmarrjes së tyre të plotë në ndërtimin europian. Përmes këtij programi, qytetarët kanë mundësi për t'u përfshirë në shkëmbimet ndërkombëtare dhe aktivitetet e bashkëpunimit, duke kontribuar në zhvillimin e një ndjenjë përkatësie ndaj idealeve të përbashkëta europiane dhe inkurajimin e procesit të integrimit evropian, vuri në dukje z. Fras.

Nga ana e tij, z. Bobrati theksoi nevojën për një shoqëri më të gjallë civile, pavarësisht nga një angazhim aktiv në rritje të iniciativave të shoqërisë civile në Shqipëri, por masat e 2 dhe 3 për një shoqëri civile aktive në Europë janë shumë të rëndësishme në kontekstin shqiptar:

Masa 2: Mbështetje strukturore për organizatat e shoqërisë civile në nivel evropian.
Masa 3: Mbështetje për projektet e iniciuara nga organizatat e shoqërisë civile.

Z. Bobrati theksoi rëndësinë që ky veprim/program sjell për shoqërinë civile, veçanërisht me qëllim: nxitjen e veprimit, debatit dhe reflektimit në lidhje me qytetarinë evropiane dhe demokracisn, vlerat e përbashkëta, historinë dhe kulturën e përbashkët, nëpërmjet bashkëpunimit të organizatave të shoqërisë civile në nivel evropian.

Drejtori Bobrati, në emër të AMSHC-së shprehu vullnetin dhe angazhimin për të ndihmuar në përhapjen e informacionit tek OShC-të në Shqipëri dhe për inkurajimin e tyre për të aplikuar për të dy programet. Z. Bobrati dhe z. Fras ranë dakord të vazhdojnë të punojnë për sigurimin e fondeve, rrjetëzimin, për ndërtimin e kapaciteteve dhe për çështje të ndërgjegjësimit në Shqipëri, për të cilat ndoshta, iniciativa të përbashkëta mund të realizohen në të ardhmen e afërt për inkurajimin e OShC-ve për të qenë më afër programeve të BE-së.Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së