Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

VEPRIMTARI

Takim me Shefin e Seksionit në Departamentin e Zgjerimit të Komisionit Europian, Z. Nicola Bertolini

Tiranë, 12 Nëntor 2013

Në takimin që pati me Drejtorin Ekzekutiv të AMSHC-së, z. Bertolini, përgjegjës për shoqërinë civile në këtë departament, e informoi z. Bobrati mbi planin strategjik shtatë vjeçar të Departamentit, si dhe me objektivat kryesore të tij.

Më pas, Z. Bertolini kërkoi të informohej hollësisht mbi veprimtarinë e AMSHC-së qysh nga themelimi i saj, me kuadrin ligjor ku mbështetet kjo Agjenci, me mënyrat e aplikimit, procedurat e shpërndarjes së granteve, shumat e dhëna OJF-ve përfituese në të gjitha thirrjet e shpallura për projekte, numrin e OJF-ve pjesëmarrëse, me strukturën, personelin, me rolin e Bordit Mbikëqyrës, etj.

Të pranishëm në takim ishin gjithashtu, përfaqësuesi i Delegacionit Europian për Shoqërinë Civile, z. Stefano Calabretta dhe Shefi i Zyrës së TACSO-s (Asistencë Teknike për Organizatat e Shoqërisë Civile) në Shqipëri, z. Genc Pasko.Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së