Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Takim me Shefin e Seksionit në Departamentin e Zgjerimit të Komisionit Europian, Z. Nicola Bertolini

Tiranë, 12 Nëntor 2013

Në takimin që pati me Drejtorin Ekzekutiv të AMSHC-së, z. Bertolini, përgjegjës për shoqërinë civile në këtë departament, e informoi z. Bobrati mbi planin strategjik shtatë vjeçar të Departamentit, si dhe me objektivat kryesore të tij.

Më pas, Z. Bertolini kërkoi të informohej hollësisht mbi veprimtarinë e AMSHC-së qysh nga themelimi i saj, me kuadrin ligjor ku mbështetet kjo Agjenci, me mënyrat e aplikimit, procedurat e shpërndarjes së granteve, shumat e dhëna OJF-ve përfituese në të gjitha thirrjet e shpallura për projekte, numrin e OJF-ve pjesëmarrëse, me strukturën, personelin, me rolin e Bordit Mbikëqyrës, etj.

Të pranishëm në takim ishin gjithashtu, përfaqësuesi i Delegacionit Europian për Shoqërinë Civile, z. Stefano Calabretta dhe Shefi i Zyrës së TACSO-s (Asistencë Teknike për Organizatat e Shoqërisë Civile) në Shqipëri, z. Genc Pasko.


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së