Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.
VEPRIMTARI

Shpallja e Thirrjes Nr. 5 për projekt-propozime


Tiranë, 30 maj - 30 qershor 2014

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), në kuadrin e konkurrimit të hapur dhe transparent sipas kritereve të përcaktuara në Ligjin Nr. 10093, datë 09.03.2009, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, nga data 30 maj - 30 qershor 2014, hapi Thirrjen Nr.5 për projekt propozime, për OJF-të që operojnë në vendin tonë.

Kjo thirrje si fokus kryesor kishte fushat e mëposhtme:

  1. Qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit (Lufta kundër korrupsionit, pandëshkueshmërisë etj);
  2. Forcimi i institucionit të tolerancës dhe dialogut si vlera themelore të demokracisë (të drejtat e njeriut, lufta kundër dhunës dhe diskriminimit, diversiteti si vlerë dhe pasuri për një shoqëri demokratike);
  3. Mbrojtja e mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm (turizmi, shëndeti publik, shkollat, etj);
  4. Fuqizimi i kapaciteteve të brezit të ri nëpërmjet nismave të sipërmarrjes së lirë;
  5. Promovimi dhe menaxhimi i vlerave të trashëgimisë kulturore;
  6. Fuqizimi i bashkëpunimit dhe partneritetit midis organizatave të shoqërisë civile; forcimi i kapaciteteve të vetë organizatave; nxitja e përfshirjes së shoqërisë civile në politikë-bërje dhe në vendimmarrje
Gjatë kësaj thirrje u vu re një shtim i numrit të aplikimeve të OJF-ve krahasuar me thirrjet e mëparshme. Sasia e aplikimeve të paraqitura pranë AMSHC-së arriti 245 aplikime, rreth 121 aplikime më shumë se në thirrjen e mëparshme, të cilat kishin një shtrirje gjeografike në mbarë vendin.

Faktorët që ndikuan pozitivisht në arritjen e këtij rezultati, kanë qenë lehtësimi i procedurave të aplikimit si dhe seancat orientuese të organizuara nga stafi i AMSHC-se ku një numër i madh organizatash të interesuara morën informacion lidhur me plotësimin e formularit të aplikimit si dhe dokumentacionit përcjellës. Numri i madh i aplikimeve është një indikator që tregon rritjen e besueshmërisë së shoqërisë civile në bashkëpunimin me AMSHC-në.

Pas shqyrtimit dhe vlerësimit të të gjitha aplikimeve të depozituara pranë AMSHC-së , Bordi Mbikëqyrës shpalli listën e projekteve fituese, për të cilat u vijua me lidhjen e kontratave.


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së