Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Takime konsultative "Ndajmë vizionin e përbashkët për bashkëpunim strategjik", në qytetet Lezhë dhe Shkodër

5 - 6 nëntor 2014

Me synim fillimin dhe zhvillimin e një bashkëpunimit të frytshëm dhe të suksesshëm midis AMSHC-së dhe Shoqërisë Civile; AMSHC-ja organizoi ciklin e dytë përmbyllës të takimeve konsultative në datat 5 dhe 6 nëntor 2014, përkatësisht në qytetet Lezhë dhe Shkodër nën moton:

"Ndajmë vizionin e përbashkët për bashkëpunim strategjik"

Në këto takime u vu re një pjesëmarrje e gjerë e përfaqësuesve te OJF-ve nga grupmosha dhe interesa të ndryshme, por ajo që ra në sy ishte pjesëmarrja e përfaqësuesve të të rinjve dhe grupeve shoqërore me probleme sociale.

Pjesëmarrësit, nëpërmjet një pyetësori të shpërndarë paraprakisht si dhe një dialogimi të hapur, shprehën mendimet dhe sugjerimet e tyre shumë të vlefshme, lidhur me problematikat që ata hasin dhe fushat ku duhet të përqendrohet më shumë mbështetja financiare e AMSHC-së për t’u ardhur në ndihmë, në mënyrë që të realizojnë sa më mirë misioni për të cilin ato janë krijuar.

Mendimet dhe sugjerimet e tyre do të gjejnë zbatim në punën tonë për një planifikim sa më mirë të punës për vitin 2015 si dhe për hartimin e strategjisë afatmesme dhe afatgjatë të AMSHC-së, për të mbështetur fuqishëm shoqërinë civile në nismat e saj civile në ndihmë të komunitetit.

Mendimet dhe sugjerimet që dolën nga diskutimet ishin:
 1. Kërkesa për ndihmë konkrete kryesisht për shtresat e varfra të shoqërisë;
 2. Mbështetje për personat me aftësi të kufizuar;
 3. Mbështetje financiare specifikisht për fëmijët me aftësi të kufizuar; si dhe integrimin e tyre në shoqëri;
 4. Ngritjen profesionale të stafeve të cilët merren në mënyrë të drejtpërdrejtë me personat me aftësi të kufizuar të natyrave të ndryshme;
 5. Trajnimin jo vetëm të stafeve që merren me personat me aftësi të kufizuar, por dhe të familjareve të tyre, të cilët janë në lidhje direket me këtë kategori në nevojë;
 6. Trajnimin profesional të të rinjve dhe të grave të familjeve të shtresave të varfra;
 7. Mbështetje për komunitetin rom, si dhe mbrojtja e te drejtave te tyre;
 8. Mbështetje financiare për arsimimin e tyre;
 9. Të tregohet interes për kulturën rome, integrimin e tyre në shoqëri;
 10. Mbështetje e drejtpërdrejtë për shërbime sociale;
 11. Mbështetje financiare për mundësimin e arsimimit për fëmijët jetim;
 12. Trajnimin e grave kryefamiljare, me qellim punësimin e tyre dhe krijimin e pavarësisë ekonomike;
 13. Punësimi i të rinjve;
 14. Ngritja e kapacitete të shoqatave;
 15. Një nga pjesëmarrësit u shpreh pozitiv për krijimin e këshillit kombëtar për shoqërinë civile;
 16. Lehtësimin pse jo dhe heqjen e taksave për OJF-të;
 17. Nxitja e vullnetarizmit; dhe vlerësimi tij me çmime stimuluese


Nga takimi konsultativ në Lezhë


Nga takimi konsultativ në LezhëNga takimi konsultativ në Shkodër


Nga takimi konsultativ në Shkodër

Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së