Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

AMSHC – USAID/AssistIMPACT
Takim pune me temë "Hartimi i planit strategjik"

Tiranë, 17 - 18 dhjetor 2014

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) në bashkëpunim me organizatën AssistIMPACT përmes një projekti të financuar nga USAID - Albania, zhvilloi në datat 17 dhe 18 dhjetor 2014, një takim pune lidhur me planin strategjik të AMSHC-së për të ardhmen.

Ky takim pune u zhvillua nën drejtimin e ekspertit të fushës z. Christopher J. Varady me pjesëmarrjen e drejtorit ekzekutiv të AMSHC-së z. Andi Kananaj dhe stafit.

Takimi dy ditor synoi në përafrimin e strategjisë së AMSHC-së me strategjinë qeveritare, atë të BE-së dhe përcaktimin e risive të zhvillimit të shoqërisë civile në Shqipëri. Ky takim pune trajtoi misionin e AMSHC-së, ku përveç mbështetjes financiare, agjencia të ofrojë dhe mbështetje teknike për t'i ardhur në ndihmë shoqërisë civile në nismat e saj për komunitetin.

U diskutua dhe për mënyrat e ndërveprimit të agjencisë me strukturat e tjera të qeverisë dhe donatorëve që operojnë në vend, e cila të shërbejë si një agjenci që moderon rolin e shoqërisë civile me ato të institucioneve të tjera sipas tipologjisë së grupeve të interesit.

Takimi nxori si primare qëllimet dhe objektivat që synon të realizojë kjo strategji, si:
 1. Krijimi i një shoqërie aktive, gjithëpërfshirëse dhe e qëndrueshme
  • Rritjen e ndikimit të shoqërisë civile në politik bërje dhe vendimmarrje;
  • Rritjen e kapaciteteve të OJF-ve dhe kryesisht atyre të sapo krijuara;
  • Mbështetjen e grupeve vunerabël;
  • Mbështetjen e minoriteteve rom, egjiptian dhe të tjerë;
  • Promovimin e vullnetarizmit dhe filantropisë;
  • Barazinë gjinore dhe rritjen e nivelit të shërbimeve sociale;
 2. Zhvillimin e programeve mbi tematika të ndryshme si p.sh. (rëndësia e përfshirjes, sundimi i ligjit, anti korrupsioni, të drejtat e njeriut, mjedisi etj.);
 3. Shtrirjen gjeografike, grupet e synuara / përfituesit;
 4. Kriteret e përzgjedhjes se projekteve fituese, mekanizmat e grant-dhënies;
 5. Aftësisë monitoruese, kapacitetet përthithëse të OJF-ve;
 6. Raportimi dhe ndërveprimi i AMSHC-së me Qeverinë dhe institucionet e tjera ndërqeveritare.Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së