Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

AMSHC: Takim "cool" me OJF-të rinore

Tiranë, 29 janar 2015

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë si dhe Qendrën për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, organizuan një takim konsultativ me Lidershipin e të Rinjve të Tiranës, ku pjesë e tij janë 31 organizata rinore dhe 4 forume politike rinore.

Takimi u realizua pranë zyrave të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Pjesëmarrësit në takim diskutuan rreth problematikave dhe vështirësive që hasin gjatë punës së tyre, sidomos organizatat e reja. Ata parashtruan një sërë sugjerimesh për krijimin e disa lehtësirave për të qenë të suksesshëm në thirrjen e rradhës.

Problematika që u diskutuan kishin të bënin kryesisht me lehtësimin e procedurave administrativo-fiskale, prioritarizimin e kuotëzuar mundësisht në përqindje të adresuar specifikisht për rininë, në thirrjet e ardhëshme.

Pjesëmarrësit gjithashtu ngritën dhe sërë pyetjesh teknike në lidhje më procesin e aplikimit, për të cilat morën përgjigje nga përfaqësuesit e AMSHC-së.

Në mbyllje të takimit pjesëmarrësit falenderuan organizatorët dhe vlerësuan këtë takim si shumë të rëndësishëm për forcimin e urave të bashkëpunimit dhe komunikimit midis AMSHC-së dhe organizatave rinore.
Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së