Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

AMSHC mbyll me sukses ciklin e trajnimit të stafit të saj lidhur me hartimin e Projekt Propozimeve për programin IPA dhe donatoret e tjerë

Tiranë, 3, 4 dhe 5 mars 2015

AMSHC mbyll me sukses ciklin e trajnimit për rritjen e kapaciteteve të stafit të saj në lidhje me hartimin e projekt-propozimeve për programin IPA dhe donatorët e tjerë që operojnë në vend, të organizuara në bashkëpunim me USAID Albania, nëpërmjet një projekti të aplikuar nga AssistIMPCT, në datat 3, 4 dhe 5 mars 2015.

Ky trajnim zhvillohej në vijimësi të seminarit dy ditor që AMSHC-ja zhvilloi në datat 17 dhe 18 dhjetor 2014, për hartimin e Strategjisë së AMSHC-së 2015-2020, i cili u drejtua nga eksperti i fushës z.Christopher J. Varady.

Ne këtë trajnimi, stafi i AMSHC-së mori njohuri për të gjitha etapat dhe teknikat e hartimit të projekt-propozimeve, të cilat u prezantuan nga eksperti i fushës z, Christofer J. Varady dhe u bënë një sërë pyetjesh rreth rubrikave të veçanta të projekt-propozimit, si logframe, draftimi i buxheti etj.

Gjatë trajnimit u organizuan disa punë në grupe, ku pjesëmarrësit aplikuan konkretisht të gjitha njohuritë e marra dhe në të njëjtën kohë qartësuan dhe tejkaluan çdo vështirësi që hasën gjatë punës së tyre.

Në fund stafi i AMSHC-së së bashku me përfaqësuesit e AssistIMPCT falënderuan USAID Albania dhe trajnuesin për ndihmën dhe asistencën teknike të dhënë gjatë këtij trajnimi dhe u shprehen se këto trajnime janë gjithmonë të nevojshme.


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së