INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Trajnim në kuadër të rritjes së kapaciteteve të stafit të AMSHC-së

Pogradec, 22 - 24 prill 2015

Në vijim të punës dhe përpjekjeve të vazhdueshme për rritjen e kapaciteteve të stafit të saj, AMSHC mori pjesë në trajnimin 3 ditor të organizuar nga zyra TACSO-Abania në qytetin e Pogradecit, nga data 22 - 24 prill 2015. Ky trajnim u organizua në kuadër të mbështetjes së institucioneve qeveritare që janë përgjegjëse për zhvillimin e një shoqërie civile të qëndrueshme dhe gjithë përfshirëse.

Tema e këtij trajnimi ishte "Zhvillimi dhe Menaxhimi Organizativ i OSHC-ve". Qëllimi i tij ishte të rrisë kapacitetet e Agjencisë në fushën e planifikimit strategjik, si dhe atë të menaxhimit të OJF-ve, me qëllim që të plotësohen më së miri nevojat e shoqërisë civile në Shqipëri. Organizimi i këtij trajnimi ka lidhje dhe me një nga prioritetet e theksuara në Udhërrëfyesin për politikat e qeverisë shqiptare që është sigurimi i një mjedisi sa më mundësues dhe të përshtatshëm për zhvillimin e shoqërisë civile.

Gjatë 3 ditëve u trajtuan disa tema të rëndësishme dhe konkretisht temat që lidhen me standardet e OJF-ve ndërkombëtare, krijimin i një mjedisi mundësues për OJF-të, qeverisja e bordeve të OJF-ve si dhe menaxhimi ekzekutiv, pergjegjësitë e bordeve si dhe konceptet bazë të zhvillimeve organizative dhe sistemeve operacionale të OJF-ve, qëndrueshmëria e organizatave jo fitimprurëse, planifikimi strategjik dhe organizativ i organizatës, funksionimi i sistemit të brendshëm, politikat dhe procedurat e organizatës, zhvillimi i projekteve, vlerësimi dhe monitorimi i tyre si dhe komunikimi me grupet e interesit, kryesisht media etj. Në fund trajnimi konkludoi me dhënien e certifikatave për të gjithë pjesëmarrësit.

Drejtori Ekzekutiv, z. Andi Kananaj sëbashku me stafin e AMSHC-së falënderuan zyrën e TACSO Albania dhe ekspertët që udhëhoqën trajnimin dhe premtuan për një bashkëpunim të vazhdueshëm në të ardhmen.


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së