INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

AMSHC merr pjesë në konferencën rajonale të TACSO e zhvilluar në Beograd, Serbi: “Monitorimi i Udhëzimeve të BE-së - viti 1”

Beograd (Serbi), 28 – 30 prill 2015

Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, Z. Andi Kananaj së bashku me Z. Erion Banushi, morën pjesë në konferencën rajonale në Beograd, të organizuar nga Asistenca Teknike për Organizata të Shoqërisë Civile (TACSO), me temë "Monitorimi i Udhëzimeve të BE-së për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në Vendet e Zgjerimit, 2014-2020 – viti 1".

Qëllimi i kësaj konference është që të kontribuojë në mënyrë të vazhdueshme në udhëheqjen e proceseve drejt ndryshimeve të dëshiruara në të gjitha vendet e përcaktuara nga 'Udhëzuesi për mbështetje nga BE-ja të shoqërisë civile në vendet e zgjerimit, 2014-2020. Ky Udhëzues është konsideruar si një "dokument politik tolerant" i cili synon të shërbejë si dokument kyç i Bashkimit Evropian për monitorimin, raportimin dhe programimin e çështjeve që lidhen me organizatat e shoqërisë civile (OSHC-të).

Udhëzimet e BE-së, rreth te cilave u diskutua, kane të bëjnë me çështjet si: mjedis më të mirë ligjor për funksionimin e OSHC-ve, përmirësim i mekanizmave dhe strukturave të nevojshme për dialog dhe konsultime ndërmjet qeverive dhe organizatave të shoqërisë civile, përmirësim i kapaciteteve të OSHC-ve në mënyrë që ato të jenë më transparente, më të përgjegjshme, me misioni të qartë, të respektuar nga të gjithë dhe të prekshëm për komunitetet e tyre, si dhe të qëndrueshme sa i përket financave të tyre dhe burimeve njerëzore.
Progresi me objektivat e vendosura nga Udhëzimet e BE-së do të mundësojë dhe krijojë një shoqërinë civile të fortë dhe dinamike që do të kontribuojë në zgjerimin e mëtejshëm të pluralizmit dhe demokratizimit të shoqërive.

Gjatë Konferencës, pjesëmarrësit patën mundësinë të diskutonin gjithashtu rreth të dhënave për Progres Raportin e vendit për 2015 në lidhje me konstatimet gjate 2015 kundrejt Udhëzimeve të BE-së. Ata shqyrtuan dhe diskutuan rreth mekanizmave dhe metodave të ndryshme, të cilat do të lejojnë organizimin e sistemeve pjesëmarrëse kombëtare të monitorimit të Udhëzimeve të BE-së.

Në konferencë morën pjesë përfaqësues të institucioneve publike dhe organizatave të shoqërisë civile nga Ballkani Perëndimor dhe Turqia, si dhe përfaqësues të institucioneve të BE-së.
Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së