INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Shoqëria Civile në Ballkan bën thirrje për më shumë përfshirje në procesin e antarësimit në BE

Beograd (Serbi), 2 - 3 Qershor 2015

Në Forumin e 5-të të Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor, i mbajtur në datat 2 dhe 3 qershor 2015 në Beograd, pjesëmarrësit pohuan se përkundër disa sfidave, perspektiva e antarësimit në BE do të ketë ndikim të rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor.

Kjo u theksua gjatë katër sesioneve tematike të diskutimeve me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) nga Shqipëria, Bosnja-Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë dhe Serbia.

Përfaqësues nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) morën pjesë në këtë forum.

Partnerët socialë dhe organizatat e shoqërisë civile janë partnerë thelbësorë në përmirësimin e transparencës dhe gjithëpërfshirjes në procesin e antarësimit në BE.
Në këtë kuadër pjesëmarrësit i bënë thirrje qeverive dhe institucioneve të BE-së për të forcuar dialogun me OSHC-të dhe për të përmirësuar qasjen e informacioneve.

Korrupsioni - pengesa më e madhe për antarësimin në BE
Dobësitë e shtetit të së drejtës, si dhe korrupsioni, janë identifikuar si pengesat më të mëdha për antarësimin në BE. Pjesëmarrësit i bënë thirrje vendeve në rajon për të zbatuar rekomandimet kundër korrupsionit Grouped'Etatscontre la (GRECO), si hapi i parë për të luftuar korrupsionin. Zbatimi i standardeve për antarësim në aspektin e drejtësisë dhe sundimit të ligjit, si dhe mbrojtjen e lirisë së medias janë hapa të tjera të nevojshme.

Rritja e punësimit - një sfidë e përbashkët
BE-ja dhe Ballkani përballen me normat e larta të papunësisë, me të rinjtë dhe gratë veçanërisht të cilët vuajnë gjatë krizës së tanishme. Qeveritë dhe institucionet e BE-së do të duhet t'u japin prioritet mjeteve të nevojshme dhe kushteve për rritjen e punësimit. Pjesëmarrësit bënë thirrje për mbështetje të veçantë për të rinjtë dhe gratë.

Të drejtat e minoriteteve - forcimin e rolit të Avokatit të Popullit
Respektimi i të drejtave dhe lirive të lidhura me çështjet etnike, fetare, gjuhësore, gjinore, dhe orientimit seksual nuk është ende efektive në Ballkanin Perëndimor. Për të përmirësuar gjendjen e minoriteteve, pjesëmarrësit propozuan përforcimin e rolit të Avokatit të Popullit në vendet e rajonit, sipas modelit të Shqipërisë, dhe për të zbatuar në mënyrë efektive legjislacionin kundër diskriminimit.

Forumi i 5-të i Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor i mbylli punimet me miratimin e një deklarate finale, e cila do t'i dërgohet autoriteteve kombëtare në rajon, Parlamentit Evropian, Këshillit Evropian dhe institucioneve të tjera.Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së